Nieuws

Indexatiebesluit 2024 voor gepensioneerden en niet-actieven (update)

28 december 2023

Het bestuur probeert de pensioenen ieder jaar te verhogen. Of dit kan hangt af van onze financiële situatie en de afspraken die zijn vastgelegd in ons pensioenreglement. Hieronder leest u wat dit betekent voor u. 

Hebt u in het verleden voor KLM of KLC gewerkt of ontvangt u een pensioenuitkering van het fonds? Dan wordt uw pensioen per 1 januari 2024 helaas niet verhoogd (0%). Wij begrijpen dat dit voor u een teleurstellende boodschap is, zeker omdat de prijzen voor bijvoorbeeld dagelijkse boodschappen nog steeds hoog zijn en u daardoor wellicht minder te besteden heeft. 

Hierna leggen we uit waarom we uw pensioen dit jaar helaas niet kunnen verhogen.

Hoe is het besluit tot stand gekomen om uw pensioen per 1 januari 2024 niet te verhogen?
Voor deelnemers die een pensioen ontvangen en deelnemers die in het verleden een pensioen hebben opgebouwd (gewezen deelnemers) bij het KLM Cabinefonds, kijkt het bestuur bij de besluitvorming over de jaarlijkse indexatie naar de ontwikkeling van de prijzen tussen oktober 2022 en oktober 2023 (de zogenaamde indexatiemaatstaf). Stijgen de prijzen, dan proberen we uw pensioen mee te laten groeien. Hoewel dit misschien gek klinkt, daalden de prijzen volgens de CBS-prijsindex die we hiervoor gebruiken juist in deze periode met 0,40%. Door deze daling kunnen wij op basis van ons pensioenreglement uw pensioen helaas niet verhogen. Overigens zullen de pensioenen hierdoor ook niet verlaagd worden.

Daarnaast is bij de besluitvorming ook de ontwikkeling van de financiële positie van het fonds van belang. Daarbij kijken we zowel naar de financiële positie nu als de financiële positie die we straks bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel nodig hebben voor een zorgvuldige en evenwichtige transitie. 

In de aanloop naar de transitie voor de nieuwe pensioenwetgeving biedt de overheid (wetgever) de mogelijkheid om per 1 januari nog een deel van de gemiste indexatie per 1 januari 2023 te verlenen. Deze mogelijkheid heeft het bestuur in zijn afweging betrokken. Het bestuur heeft besloten om niet van deze mogelijkheid gebruik te maken omdat de financiële positie dit niet toelaat. Het fonds zou in dat geval een herstelplan voor De Nederlandsche Bank (DNB) moeten opstellen. Dit wil het bestuur vermijden.

Kan het fonds de indexatiemaatstaf niet aanpassen?
De indexatiemaatstaf per groep deelnemers ligt vast in het pensioenreglement en is jaren geleden in nauw overleg met KLM en de vakbonden VNC en FNV tot stand gekomen. Aanpassing van een indexatiemaatstaf kan niet zomaar. Dit dient in overleg met de vakbonden en KLM te gebeuren. Daarnaast kan een aanpassing van de maatstaf ook impact hebben op eerdere indexatiebesluiten, waardoor de totale indexatie over de jaren heen lager kan uitvallen. Dit vindt het bestuur onwenselijk. Daarom heeft het bestuur hier wel naar gekeken, maar uiteindelijk niet voor gekozen.

Waarom worden andere gepensioneerden bij andere fondsen wel geïndexeerd? 
Wij begrijpen dat u zich dit afvraagt. Dit heeft in belangrijke mate te maken met de indexatiemaatstaf die een fonds reglementair hanteert. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een ander fonds een andere periode hanteert waarin zij kijken naar de prijsindex van het CBS of dat zij een ander indexatiecijfer gebruiken. Elk fonds voert hierin eigen beleid dat in het pensioenreglement van het fonds vastligt. Afhankelijk van de omstandigheden kan dit door de jaren heen positiever of negatiever voor u uitpakken. Daarnaast is de financiële positie bij elk fonds verschillend en afhankelijk daarvan maakt elk bestuur zijn eigen afweging of indexatie verleend kan worden.

Uw gemiste indexatie wordt bijgehouden 
In een tabel op de website houden we bij hoeveel uw pensioen de afgelopen jaren is verhoogd en hoeveel uw pensioen achterloopt op de prijsontwikkeling.  Omdat dit jaar sprake is van een negatieve indexatiemaatstaf, moeten we op basis van fiscale regels uw achterstand met deze negatieve inflatie verlagen.

Meld u aan voor de NWSflits
Wilt u direct op de hoogte zijn over uw pensioen? Meld u dan voor de NWSflits via Mijn gegevens in MijnKLMPensioen. Door u aan te melden voor de NWSflits ontvangt u dit soort berichten direct in uw mailbox. 

Hebt u vragen?
Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 020 426 62 30 Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar pensioenservice@klmcabinefonds.nl. Let op, in verband met de feestdagen is onze afdeling Pensioen Service tijdelijk minder goed bereikbaar. 

 

Veelgestelde vragen

Het negatieve cijfer heeft te maken met de periode waarover de inflatie wordt bekeken. Dit doet het fonds volgens de regels van het pensioenreglement. Het pensioenfonds kijkt voor het bepalen van de indexatie per 1 januari 2024 naar de inflatie periode van oktober 2022 tot oktober 2023. Met name in de loop van 2023 is het inflatiecijfer (in vergelijking met 2022) steeds verder gedaald en uiteindelijk zelfs negatief geworden. 

Er bestaat een verschil in maatstaf bij indexatie tussen actieven en niet-actieven (slapers en pensioengerechtigden). De sociale partners (KLM en de vakbonden) hebben dit zo besloten en dit is vastgelegd in het pensioenreglement. Voor het op niveau houden van de opgebouwde pensioenen is de loonindex voor actieven passend gevonden en voor de niet-actieven de prijsindex.

De drie uitgangspunten van toeslagverlening zoals aan het begin van deze toelichting beschreven, verschillen per pensioenfonds. Om die reden is bijvoorbeeld een vergelijking met pensioenfonds Vliegend niet mogelijk, de uitgangspunten zijn te verschillend. 

Het klopt dat volgens de indexatiewijzer gedeeltelijke indexatie mogelijk was. Maar de indexatie is ook afhankelijk van de indexatiemaatstaf, die voor actieven en niet-actieven van het pensioenfonds verschillend is. De maatstaf was voor de inactieven (prijsindex) negatief.
Het pensioenfonds heeft de actieve deelnemers per 1 januari 2024 wel gedeeltelijk kunnen indexeren. 

Sinds juni 2023 kent de CBS prijsindex een nieuwe methode voor het meten van energieprijzen. De uitkomsten hiervan hebben wij getoetst aan de ontwikkeling van de CBS prijsindex exclusief energie. We hebben vastgesteld dat het gebruik van de nieuwe methode voordeliger uitpakt voor de lopende indexatie. 

Het pensioenfonds wil voorkomen dat het “in herstel” komt en een herstelplan moet indienen bij De Nederlandsche Bank (DNB). De toezichteisen van DNB zijn bedoeld om de financiële weerstand van het pensioenfonds op peil te houden. Bij een herstelplan komt het fonds onder een verscherpt toezicht regime met beperkingen bij de pensioenuitvoering. 

Daarnaast is het in aanloop naar de Wet toekomst pensioenen (Wtp) belangrijk dat de dekkingsgraad van het pensioenfonds op voldoende niveau blijft om financiële ruimte te houden zodat we voor alle deelnemers van het pensioenfonds een evenwichtige transitie kunnen realiseren. 

Het bestuur van het pensioenfonds streeft ernaar iedereen vóór de Kerst te informeren over het indexatiebesluit. Omdat het bestuur het moeilijke besluit zorgvuldig wilde toelichten, is dat afgelopen jaar niet gelukt en verscheen het bericht over de indexatiebesluit kort na Kerst op de website. Het bestuur betreurt dit. 

De pensioenregeling kent een zogenaamde voorwaardelijke indexatie. Dat betekent dat het fonds geen verplichting tot indexeren heeft. Het afdwingen van een indexatie zal dan ook juridisch lastig zijn. Desondanks staat het iedere deelnemer vrij om een gang naar de burgerlijk rechter te maken.

Het pensioenfonds streeft ernaar vragen snel maar tegelijkertijd ook zorgvuldig te beantwoorden. Indien er meerdere vragen over hetzelfde thema zijn binnengekomen kan het gebeuren dat het fonds de beantwoording bundelt en op elkaar afstemt. Hierdoor kan het gevoel ontstaan van vertraging.