Nieuwe pensioenregeling 

We gaan naar een nieuwe pensioenregeling

Vanaf 1 juli 2023 gelden er nieuwe regels voor pensioen. Door deze nieuwe regels van de overheid gaat uw pensioenregeling veranderen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met de Wet toekomst pensioenen waarin deze pensioenregels zijn opgenomen. De nieuwe pensioenregeling moet uiterlijk 1 januari 2028 ingaan. Ons streven is dit eerder op 1 januari 2026 afgerond te hebben. 

KLM en vakbonden zijn op dit moment in onderhandeling om de nieuwe pensioenregeling vorm te geven. De vakbonden vertegenwoordigen de belangen van de deelnemers aan de onderhandelingstafel. Het pensioenfonds gaat niet over de inhoud van deze nieuwe regeling, maar is wel nauw betrokken en staat KLM en de vakbonden bij met informatie en advies.
 

Tijdlijn

De gedetailleerde tijdlijn met alle tussenstappen vind u terug op MyKLM

Het pensioenakkoord is gesloten en uitgewerkt in een conceptwetsvoorstel.

De Eerste en Tweede kamer hebben de Wet toekomst pensioenen goedgekeurd.

De nieuwe wetgeving gaat in. KLM en de vakbonden maken afspraken over de overstap naar de nieuwe pensioenregeling. Wij helpen hen hierbij. We zijn al met de voorbereidingen begonnen.

KLM en de vakbonden nemen besluit over uw nieuwe pensioenregeling.

De nieuwe pensioenregeling is klaar en gaat in.

Waarom zijn er vanuit de overheid nieuwe regels voor pensioen?

 

1. Duidelijker en persoonlijker pensioen
Het is nu voor veel mensen niet duidelijk hoeveel ze betalen voor hun pensioen en hoeveel ze opbouwen. Met de nieuwe regels bouwt iedereen pensioen op via een premieregeling. In dit pensioen staat vast hoeveel geld (premie) u en uw werkgever in uw pensioen stoppen. 

2. Pensioen kan sneller omhoog dan nu
Als het goed gaat met de economie, dan gaat het pensioen via uw werkgever nu soms niet omhoog. Dat voelt oneerlijk. De nieuwe regels zorgen ervoor dat dit pensioen meebeweegt: als het goed gaat met de economie, dan kan uw pensioen eerder omhoog. Gaat het economisch slechter? Dan kan het pensioen ook omlaag gaan. 

De nieuwe regels zorgen er wel voor dat de bewegingen minder groot worden als u (bijna) met pensioen bent. Want het pensioen van een jongere werknemer heeft meer tijd om tegenvallers in de beleggingen op te vangen dan dat van oudere werknemers.

3. Pensioen sluit beter aan op uw loopbaan
Mensen wisselen steeds vaker van baan, stoppen een tijd met werken of beginnen voor zichzelf. De pensioenregels in het huidige stelsel passen daar nu niet goed bij. Daarom zijn er nieuwe regels. Bouwt u geen pensioen meer op via een werkgever of krijgt u een andere pensioenregeling? Dan ziet u straks beter wat dit betekent voor de hoogte van uw pensioen.

 

Selma en Peter

Interview 'Een goede pensioenregeling blijft mogelijk'

In de media is volop discussie over de voor- en nadelen van de nieuwe Pensioenwet. Maar wat betekent het nu echt voor u en hoe bereidt het fonds zich erop voor? Selma Smit en Peter Dorrestijn, allebei (uitvoerend) bestuurslid, geven een update.

Het nieuwe pensioenstelsel: wat blijft hetzelfde en wat verandert er?

Wat blijft hetzelfde? 

 

Dit blijft hetzelfde

Gezamenlijke opbouw 
Het uitgangspunt van de nieuwe wet blijft dat het pensioen gezamenlijk wordt opgebouwd en dat financiële risico’s met elkaar gedeeld worden. 

Samen afspraken maken 
Werkgevers en werknemersorganisaties blijven samen afspraken maken over pensioen.

Pensioen in het nieuwe stelsel
Ook in het nieuwe stelsel is pensioen het inkomen dat iemand ontvangt na pensionering zolang hij of zij leeft, kunnen nabestaanden pensioen ontvangen en kan er pensioen opgebouwd worden bij arbeidsongeschiktheid.  

AOW
Ook in het nieuwe stelsel, ontvangt iedereen een AOW van de overheid bij het bereiken van de AOW-leeftijd. 

Meer weten? 
Wilt u meer weten over wat er hetzelfde blijft en over wat er gaat veranderen. Bezoek dan Ons nieuwe pensioen. 

 

Naar onsnieuwepensioen.nl

Dit zijn de belangrijkste veranderingen op een rij

 

1.    Persoonlijk pensioen met afspraken over inleg
In het nieuwe pensioenstelsel worden binnen de pensioenregeling afspraken gemaakt over de hoeveelheid geld die voor het pensioen wordt betaald en niet meer over de hoogte van de pensioenuitkering zoals nu vaak het geval is. Met deze pensioenpremie bouwt iedereen een persoonlijk pensioenvermogen op waaruit uiteindelijk de pensioenuitkering wordt betaald. 

2.    Pensioen kan sneller omhoog
De afgelopen jaren gingen de meeste pensioenen niet of nauwelijks omhoog. In het nieuwe pensioenstelsel kunnen pensioenfondsen de opbrengst van de beleggingen sneller gebruiken om de pensioenen te verhogen. Omgekeerd werkt het ook: als het flink tegenzit, kunnen de pensioenen ook omlaag. 

3.    Uitgangspunt is dat nieuwe regels gelden voor alle pensioenen
Uitgangspunt van de nieuwe pensioenwet is dat de nieuwe regels ook gaan gelden voor het pensioen dat al is opgebouwd of wordt uitgekeerd. Dat betekent dat het totale pensioenvermogen moet worden verdeeld over de persoonlijke pensioenvermogens en eventuele reserve(s). Dit wordt ook wel ‘invaren’ genoemd. Alles draait hierbij om een evenwichtige verdeling. Werkgevers en werknemersorganisaties kunnen besluiten niet in te varen als het invaren leidt tot onevenredige benadeling van groepen. 

4.    Twee soorten pensioenregelingen: flexibel of solidair
De nieuwe pensioenwet geeft twee opties voor de pensioenregeling; de solidaire premieregeling en de flexibele premieregeling. In beide regelingen krijgen werknemers en gepensioneerden een persoonlijk pensioenvermogen. In beide regelingen belegt het pensioenfonds het geld om, op een verantwoorde manier, een zo hoog mogelijk pensioen te bereiken. Bij de solidaire regeling ligt de nadruk meer op het samen beleggen en samen risico’s delen. De flexibele regeling gaat meer uit van het kunnen maken van eigen, individuele keuzes. 

5.    Het pensioen voor uw partner of kinderen: duidelijke en dezelfde regels voor iedereen
Zo wordt de hoogte van het partner- en wezenpensioen niet langer afhankelijk van het aantal jaren dat iemand in een bepaalde baan heeft gewerkt en zou kunnen hebben gewerkt. Het wordt een percentage van het salaris. 

Meer weten?
Wilt u meer informatie over de veranderingen in het nieuwe pensioenstelsel? Kijk dan op: www.onsnieuwepensioen.nl.

Begrippenlijst

Afspraken die de overheid met landelijke werkgevers- en werknemersorganisaties heeft gemaakt over een nieuw pensioenstelsel.

Het stelsel waarop de pensioenvoorziening in een land is gebaseerd.

De wet waarin nieuwe regels vanuit de overheid voor de pensioenen zijn vastgelegd. Dit zijn de regels waaraan onder andere werkgevers en pensioenfondsen zich moeten houden.

De afspraken die een werkgever samen met de werknemersverenigingen maakt op basis van de  nieuwe pensioenwetgeving die betrekking hebben op de arbeidsvoorwaarde pensioen.

Een solidaire premieregeling heeft een aantal kenmerkende, gezamenlijk elementen. 

  • Eén collectief beleggingsbeleid voor alle pensioenfondsdeelnemers. 
  • Het rendement en de financiële risico’s worden toebedeeld aan leeftijdsgroepen op basis van vooraf vastgestelde regels.
  • De premie wordt samen met de premie van de andere pensioenfondsdeelnemers collectief beheerd en belegd waarbij het risico wordt afgebouwd als de pensioendatum dichterbij komt. 
  • Ook is een solidariteitsreserve verplicht, dit is een buffer om schommelingen op te vangen en risico’s te delen. 

Flexibel wil zeggen dat deelnemers een aantal individuele keuzes hebben, bijvoorbeeld de manier waarop het eigen pensioenvermogen belegd gaat worden. De deelnemer kan daarnaast op de pensioendatum kiezen tussen een vaste pensioenuitkering of een variabele pensioenuitkering. Bij de variabele uitkering blijven we het pensioenvermogen beleggen, ook als de deelnemer al een pensioenuitkering ontvangt. Ten slotte kunnen bepaalde risico’s collectief worden gedeeld via de risicodelingsreserve, maar het is geen verplicht onderdeel van de regeling.

Gezamenlijke buffer om bijvoorbeeld grote schommelingen op de financiële markten op te vangen en risico’s te delen. De werkgever en de werknemersorganisaties maken afspraken over de doelen waarvoor de solidariteitsreserve mag worden ingezet.

De pensioenpremie die een werknemer samen met de werkgever betaalt voor het pensioen vormt samen met de beleggingsopbrengsten en de waarde van het omgezette pensioen een persoonlijk pensioenvermogen.

Het omzetten van pensioenen van de oude naar de nieuwe pensioenregeling.

Pensioenuitkering voor partner en/of kinderen mocht u onverhoopt overlijden.

Hoe gaat uw nieuwe pensioenregeling eruitzien?

 

KLM en werknemersorganisaties bepalen binnen de nieuwe wetgeving welke pensioenregeling voor het cabinepersoneel gaat gelden. Of het een solidaire of flexibele premieregeling wordt, hoeveel premie er betaald gaat worden, hoe het nabestaandenpensioen eruit gaat zien, en of de ‘oude’ pensioenen moeten worden ingevaren.

Daarbij worden ook andere onderdelen van de pensioenregeling nog eens goed bekeken, om zo te zorgen dat er een pensioenregeling komt die past bij het cabinepersoneel.

Het pensioenfonds toetst vervolgens of de voorgestelde regeling en het invaren evenwichtig, uitvoerbaar en uitlegbaar zijn. 

Uw vragen over de Wet toekomst pensioenen beantwoord

Antwoord op veelgestelde vragen

Via de website en social media hebt u vragen kunnen insturen over de Wet toekomst pensioenen. Twee van onze PIT-ers, Carla en Jolande, hebben de veelgestelde vragen voorgelegd aan uitvoerend bestuursleden Selma Smit en Peter Dorrestijn. Daarbij zoomen ze in op: wat gaat er veranderen, wat blijft hetzelfde en hoe ziet het proces eruit? In de video ‘Uw vragen over de Wet toekomst pensioenen beantwoord’ kunt u het interview bekijken.  

Ik ontvang nog geen pensioen en wil meer weten over wat de nieuwe regels voor mij betekenen.

Het pensioenakkoord is de afspraak die de overheid samen met werkgevers en vakbonden in 2019 hebben gemaakt over de toekomst van ons pensioenstelsel. Sindsdien heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gewerkt aan de nieuwe regels voor pensioen.

Onze samenleving is de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Zo worden mensen steeds ouder en werken mensen over het algemeen vaak niet meer hun hele leven bij één werkgever. Het is belangrijk dat het pensioenstelsel mee verandert. Daarom heeft de overheid samen met werkgevers en vakbonden een pensioenakkoord gesloten met nieuwe regels voor pensioen en AOW. Om de nieuwe regels door te kunnen voeren is de pensioenwet aangepast. De Wet toekomst pensioenen is sinds 1 juli 2023 van kracht. 

De nieuwe regels voor pensioen zijn sinds 1 juli 2023 van kracht, maar het duurt veel langer voordat de pensioenregeling hierop is aangepast. KLM, de vakbonden en het pensioenfonds krijgen nog een paar jaar de tijd om de nieuwe afspraken specifiek te maken voor de eigen pensioenregeling en om de uitvoering hiervan voor te bereiden. De invoering moet uiterlijk 1 januari 2028 geregeld zijn.

Voorlopig verandert er nog niks. Uw pensioenopbouw en pensioenuitkering blijven we uitvoeren volgens de huidige pensioenregeling. KLM en de vakbonden maken nieuwe afspraken. Als die er zijn, komt er een nieuwe pensioenregeling.

Ik ontvang al pensioen en wil meer weten over wat de nieuwe regels voor mij betekenen.

Ja, ook als u al pensioen ontvangt krijgt u te maken met nieuwe regels voor uw pensioen. Wat die nieuwe regels betekenen voor uw uitkering, is helaas nog niet bekend. KLM en de vakbonden gaan hier de komende jaren afspraken over maken.

Nee, deelnemers kunnen niet persoonlijk iets doen. KLM en de vakbonden maken de keuze of de opgebouwde rechten en aanspraken op pensioen onder de nieuwe pensioenregeling komen te vallen. Dit wordt ook wel ‘invaren’ genoemd. Alle regelgeving rondom de nieuwe pensioenregels en het invaren staan in de Wet toekomst pensioenen (Wtp). In de Wtp is geen individueel bezwaarrecht opgenomen. Dit betekent dat deelnemers niet persoonlijk kunnen kiezen of de nieuwe regels ook voor hun pensioen gaan gelden. 

Voor gepensioneerden is er wel de VOC (Vereniging Oud-Cabinepersoneel) hier kunt u lid van worden. Via het VOC vindt het zogenoemde hoorrecht op het transitieplan van de werkgever en de bonden plaats. Op die manier kunt u dus ook uw stem laten horen. 

Daarnaast is er ook nog het verantwoordingsorgaan. In het verantwoordingsorgaan zitten bijvoorbeeld vertegenwoordigers van pensioengerechtigde KLM'ers en KLM'ers die in actieve dienst zijn, zodat alle belangen goed worden meegenomen en geborgd. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur en heeft een verzwaard adviesrecht over een aantal belangrijke besluiten van het bestuur aangaande het nieuwe pensioenstelsel. Tevens behartigen ook de vakbonden uw belangen. 

Het zal nog enige tijd duren voordat wij je kunnen laten zien wat de veranderingen voor uw pensioenuitkering betekenen. Uiterlijk 1 januari 2028 is de pensioenregeling aangepast. Ons streven is om de nieuwe regeling in te laten gaan op 1 januari 2026. We begrijpen dat dit een onzekere tijd is. De komende periode bepalen KLM en de vakbonden, in nauw contact met het pensioenfonds, hoe de nieuwe pensioenregeling eruit komt te zien. Zij zullen toezien op een evenwichtige uitkomst voor alle (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. Zodra keuzes zijn gemaakt, ontvangt u hier meer informatie over.

Algemene vragen

De reden dat wij de ambitie hebben om per 1 januari 2026 over te gaan heeft met meerdere factoren te maken. Allereerst is het niet verstandig om tot het laatste moment te wachten, zo hebben wij reservetijd ingebouwd mochten wij onverhoopt tegen zaken aanlopen. Daarnaast heeft het pensioenfonds een uitvoeringsovereenkomst met KLM om het pensioen uit te voeren. Deze overeenkomst eindigt op 1 januari 2026. Het is dan ook een natuurlijk moment om vanaf die datum te starten met de nieuwe regeling. Ook de andere KLM-fondsen gaan per 1 januari 2026 over. De werkgever, bonden en het fonds vinden het belangrijk dat alle werknemers van KLM op hetzelfde moment overgaan naar de nieuwe regeling.

De Wet toekomst pensioenen is een wet die sinds juli 2023 van kracht is. Deze wet hebben wij uit te voeren totdat sprake is van een aanpassing van deze wet. 

Welke partijen behartigen de belangen van de (oud-)deelnemers en pensioengerechtigden?


De KLM beslist samen met de vakbonden VNC en FNV Cabine hoe uw pensioenregeling eruit komt te zien. Het bestuur van het Pensioenfonds toetst of de pensioenregeling voldoet aan de wet, degelijk gefinancierd en uitvoerbaar is. Door lid te worden van de vakbonden kunt u dus uw stem laten horen. De vakbonden behartigen de belangen van alle deelnemers (actieven, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden).

Voor gepensioneerden is er daarnaast de VOC (Vereniging Oud-Cabinepersoneel) ook hier kunt u lid van worden. Via het VOC vindt het zogenoemde hoorrecht op het transitieplan van de werkgever en de bonden plaats. Op die manier kunt u dus ook uw stem laten horen. 

Daarnaast is er ook nog het verantwoordingsorgaan. In het verantwoordingsorgaan zitten bijvoorbeeld vertegenwoordigers van pensioengerechtigde KLM'ers en KLM'ers die in actieve dienst zijn, zodat alle belangen goed worden meegenomen en geborgd. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur en heeft een verzwaard adviesrecht over een aantal belangrijke besluiten van het bestuur aangaande het nieuwe pensioenstelsel.

Onderzoek

Uitkomsten van het risicopreferentie-onderzoek

Om ons goed voor te bereiden op de nieuwe pensioenregeling willen we graag weten hoe onze deelnemers denken over de komende veranderingen. Daarom hebben we eind vorig jaar onze deelnemers uitgenodigd om mee te doen aan een online onderzoek. In dit onderzoek wilden we weten hoeveel risico's onze deelnemers willen lopen met hun pensioengeld en hoe ze aankijken tegen bijvoorbeeld maatschappelijk verantwoord beleggen. 

Samantha legt uit

Wij houden u op de hoogte 

Er moet nog veel worden uitgewerkt en keuzes moeten worden gemaakt. Dat duurt nog een paar jaar. Zodra duidelijk is welke impact de veranderingen hebben op uw pensioen brengen we u hier vanzelfsprekend van op de hoogte.

Wilt u eerder al worden geïnformeerd over belangrijke ontwikkelingen richting de nieuwe pensioenregeling? Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief NWSflits om actuele informatie te ontvangen. Log in op MijnKLMPensioen en ga naar Mijn gegevens om u met één klik aan te melden.