Financiële positie 

Hoe staan we ervoor?

De beleidsdekkingsgraad per eind december is 125,0%. De actuele dekkingsgraad is 123,2%. 

De aandelenmarkten daalden door de angst dat centrale banken blijven doorgaan met het verhogen van de rente in hun strijd tegen inflatie. De angst is dat de stijgende rente negatieve gevolgen voor de economie kan hebben. Ook obligaties daalden daardoor in waarde zodat het vermogen van het pensioenfonds afnam. Door de gestegen rente nam de waarde van de verplichtingen (het geld dat we nodig hebben om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen) juist af. Door deze ontwikkelingen liet de dekkingsgraad per saldo een positieve beweging zien. De toegekende indexatie per 1 januari 2023 zorgde er uiteindelijk voor dat de dekkingsgraad daalde. De dekkingsgraad is nog steeds hoger dan aan het begin van 2022, dit is zichtbaar in een gestegen beleidsdekkingsgraad

 

Lees verder

Wat betekent dit voor mijn pensioen?

Wij proberen uw pensioen in de basispensioenregeling en in de Netto Aanvullende Pensioenregeling elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de lonen bij KLM (voor actieve deelnemers, ook KLC-ers) of met de stijging van de prijzen (voor pensioengerechtigden en ex-deelnemers). Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. Het bestuur bepaalt aan het eind van elk jaar of we kunnen verhogen, en zo ja met hoeveel.

Lees verder

Dekkingsgraden

De verhouding tussen het pensioenvermogen en de pensioenverplichtingen laten we zien in een percentage. Dit percentage noemen we de dekkingsgraad.

Dekkingsgraden

Veelgestelde vragen

 • De waarde van uw nap is niet direct afhankelijk van de aandelenkoersen. De NAP is namelijk geen spaar- of beleggingsrekening, maar een pensioenproduct. Met de premie die u inlegt, koopt het fonds voor u een levenslang netto pensioen in. Omdat de NAP een pensioenproduct is, beweegt het mee met de financiële situatie van het fonds. Gaat het goed met het fonds dan kan het fonds de NAP en het basispensioen indexeren. Begin 2023 is de NAP bijvoorbeeld met 5,63% verhoogd voor deelnemers die nog pensioen opbouwen. Gaat het minder goed, dan kunnen we de NAP en het basispensioen niet of niet helemaal indexeren. 

  Is de financiële situatie van het fonds te lang onvoldoende? Dan moet het fonds als uiterste redmiddel het basispensioen en de NAP korten. Dat gebeurt niet direct. De financiële positie van het fonds aan het einde van het jaar is daarbij van belang. De beleidsdekkingsgraad lag eind december 2022 met 125% ver boven de kritische dekkingsgraad van 90% (niveau begin 2022). Dat betekent dat een korting van uw pensioen (basis en NAP) per 1 januari 2023 niet aan de orde is. 

 • Het pensioenfonds neemt risico’s bewust en gaat er vooralsnog vanuit dat de impact van de recente ontwikkelingen op de financiële positie op lange termijn te overzien is. We houden de ontwikkelingen op korte termijn vanzelfsprekend nauwlettend en kritisch in de gaten om snel te kunnen reageren als dat nodig is.

  Het pensioenfonds heeft in september 2019 maatregelen genomen om zich te beschermen tegen waardedalingen van de aandelen en een verdere daling van de rente. Hiermee wilden we het korten van uw pensioen eind vorig jaar voorkomen. De maatregelen hebben de gevolgen van de coronacrisis beperkt. In september van dit jaar is de extra bescherming opgeheven nadat we opnieuw hadden nagedacht over de passende hoeveelheid risico.

 • Als het vermogen net zo groot is als de verplichtingen, als er dus precies genoeg geld is om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen, dan is de dekkingsgraad 100%. Dat lijkt goed genoeg, maar dat is het niet. Een pensioenfonds moet buffers hebben, omdat de toekomst onzeker is. Zo zorgen we ervoor dat we ook bij financiële tegenvallers iedereen een pensioen kunnen uitbetalen.

 • Er zijn twee gevolgen:

  1. Voordat we mogen indexeren moet de beleidsdekkingsgraad een bepaald niveau hebben. Is de beleidsdekkingsgraad lager? Dan mogen we de pensioenen niet laten meestijgen met de lonen en/of de prijzen. Het risico is dat het pensioen minder waard wordt en er later misschien niet voldoende pensioen is opgebouwd.

  2. Als de beleidsdekkingsgraad te lang te laag is of de actuele dekkingsgraad ligt eind december onder onze  kritische dekkingsgraad van 90%, dan moeten we de pensioenen korten. Alle opgebouwde pensioenen en de pensioenuitkeringen worden dan met een percentage verlaagd. Dit geldt ook voor pensioenen en pensioenuitkeringen uit de NAP-regeling.

 • In de volgende situaties moeten we uw pensioen verlagen:

  • De beleidsdekkingsgraad ligt vijf opeenvolgende jaren (zes meetmomenten) op 31 december onder de minimale vereiste dekkingsgraad. Deze bedraagt voor ons fonds 104,2% (2020). Deze korting is onvoorwaardelijk en mag het fonds uitsmeren over 10 jaar.
  • Het lukt het pensioenfonds niet om binnen 10 jaar op het niveau van de vereiste dekkingsgraad te komen. Deze bedraagt voor ons fonds 121,5% (december 2021). Dat kan gebeuren als de actuele dekkingsgraad op 31 december onder onze kritische dekkingsgraad van 90% ligt. Deze korting is voorwaardelijk en mag het fonds uitsmeren over 10 jaar. De korting in jaar 1 is wel onvoorwaardelijk. Het jaar erop wordt opnieuw een herstelplan opgesteld en wordt opnieuw gekeken of een korting nodig is, en zo ja hoe hoog deze is.
 • Heeft het pensioenfonds een langdurig tekort of is de premie voor een bepaald jaar niet voldoende? Dan is dit voor risico van de deelnemers. In het uiterste geval verlagen wij het pensioen dat u al hebt opgebouwd of bij een onvoldoende premie uw toekomstige pensioenopbouw. Zie ook Pensioen 1-2-3 Hoe zeker is uw pensioen.

 • Het pensioenfonds en KLM zijn formeel van elkaar gescheiden. Als KLM onverhoopt ophoudt te bestaan, blijft uw opgebouwde basispensioen en NAP staan bij het pensioenfonds. Het wordt aan u uitgekeerd als u met pensioen gaat of eerder als u kiest voor afkoop. Bij een faillissement van KLM is er geen toekomstige pensioenopbouw meer. Ook de verdere opbouw van de NAP stopt dan. U betaalt dan ook geen premie meer.

 • Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie goed genoeg is. Afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds, beslist het bestuur van het fonds jaarlijks of de pensioenen volledig, gedeeltelijk of helemaal niet verhoogd kunnen worden.