Pensioen 123 Laag 2

Indexatie (NAP)

Indexatie

Wij proberen uw pensioen in de basis- en in de Netto Aanvullende Pensioenregeling elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de lonen bij KLM/KLC (voor actieve deelnemers) of met de stijging van de prijzen (voor pensioengerechtigden en ex-deelnemers). Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. 

Hoeveel verhoging is mogelijk?

Normaal gesproken wordt geld ieder jaar iets minder waard. U kunt volgend jaar met € 100 iets minder kopen dan nu. Om ervoor te zorgen dat uw pensioen zijn waarde behoudt, proberen we uw opgebouwde pensioen ieder jaar te verhogen. Of dit kan, hangt af van onze financiële positie. Het bestuur bepaalt aan het eind van elk jaar of we kunnen verhogen, en zo ja met hoeveel. 

 • Bouwt u nog pensioen op bij ons? Dan proberen we de pensioenen te verhogen met de algemene loonronde van KLM Cabinepersoneel. Dit geldt ook voor deelnemers die werkzaam zijn bij KLC. 
 • Bent u uit dienst gegaan of ontvangt u al pensioen? Dan proberen we de pensioenen te verhogen met de stijging van de prijzen (de prijsindex van de afgelopen 12 maanden, eindigend op 31 oktober van het laatste jaar). 

Wanneer kunnen we verhogen?

Of het we de pensioenen kunnen verhogen, hangt af van de stand van de dekkingsgraad. In onderstaande tabel ziet u wanneer verhogen mogelijk is.

 
Beleidsdekkingsgraad Indexatie      
Lager dan 110% Geen indexatie toegestaan
Tussen de 110% en 124,3%* Gedeeltelijke indexatie mogelijk
Boven de 124,3% Volledige indexatie mogelijk

* Deze stand (eind 2018) is afhankelijk van marktomstandigheden (met name de marktrente). Deze kan jaarlijks wijzigen.

Als de dekkingsgraad hoger is dan 110% kijken we of er genoeg vermogen is om de verhoging ook in de komende jaren door te kunnen voeren. Dit noemen we toekomstbestendig indexeren. Soms is het beter wat minder verhoging toe te passen, zodat we de pensioenen in de komende jaren ook kunnen verhogen. Het bestuur neemt deze beslissingen altijd met de belangen van zowel werknemers, pensioengerechtigden als de werkgever in het achterhoofd.

Verhoging in de afgelopen jaren

Als het financieel tegenzit, kunnen we uw pensioen niet of niet volledig verhogen. Uw pensioen wordt dan iets minder waard. Mocht het in het jaar daarna financieel meezitten voor het pensioenfonds, dan verhogen we het pensioen wel. Soms kunnen we dan een extra verhoging doorvoeren.

We hebben de afgelopen jaren de pensioen niet of slechts gedeeltelijk verhoogd. Dat betekent dat uw pensioen achterloopt op de prijs- of loonontwikkeling. Uw pensioen is minder waard geworden. In onderstaande tabel ziet u hoeveel uw pensioen de afgelopen jaren is verhoogd en hoeveel uw pensioen achterloopt op de prijs- of loonontwikkeling.

U bouwt bij ons nog pensioen op:

Indexatie over het jaar

Stijging van de prijzen

(*)

Loonronde KLM Toegekende verhoging Cumulatieve achterstand
01-01-2010 1,19% 1,25% 1,25% 0,00%
01-01-2011 1,27% 0,00% 0,00% 0,00%
01-01-2012 2.34% 3,03% 0,00% 3,03%
01-01-2013 2,45% 0,00% 0,00% 3,03%
01-01-2014 2,51% 0,00% 0,00% 3,03%
01-01-2015 0,98% 0,00% 0,11% 2,92%
01-01-2016 0,65% 0,00% 0,00% 2,92%
01-01-2017 0,32% 0,00% 0,00% 2,92%
01-01-2018 1,38% 1,50%* 0,23% 4,22%
01-01-2019 1,71% 1,50% 0,62% 5,13%
01-01-2020 2,63% 3,02% 0,00% 8,30%
01-01-2021 1,27% 0,00% 0,00% 8,30%

* Per 1 januari 2021 met terugwerkende kracht aangepast.

U bent uit dienst of ontvangt al pensioen:

Indexatie over het jaar

Stijging van de prijzen

(*)

Prijsindex

(**)

Toegekende verhoging Cumulatieve achterstand
01-01-2010 1,19% 0,40% 0,40% 0,00%
01-01-2011 1,27% 1,40% 1,40% 0,00%
01-01-2012 2,34% 2,30% 0,00% 2,30%
01-01-2013 2,45% 2,00% 0,00% 4,35%
01-01-2014 2,51% 0,90% 0,43% 4,84%
01-01-2015 0,98% 0,70% 0,68% 4,86%
01-01-2016 0,65% 0,40% 0,00% 5,28%
01-01-2017 0,32% 0,40% 0,00% 5,70%
01-01-2018 1,38% 1,30% 0,30% 6,75%
01-01-2019 1,71% 2,10% 0,87% 8,05%
01-01-2020 2,63% 2,70% 0,00% 10,97%
01-01-2021 1,27% 1,20% 0,00% 12,30%

* CBS prijsindexcijfer is berekend op het jaargemiddelde van de reeks alle huishoudens.

** De niet-afgeleide consumentenprijsindex is berekend over de periode oktober-oktober van de reeks alle huishoudens afgeleid (geschoonde prijsindex). Dit is de prijsindex, waarbij ook de stijging van belastingtarieven (bijv. BTW en accijns op tabak) is meegenomen. 

Tot 1 januari 2017 werden deelnemers in oudere reglementen (ouder dan 2008) anders geïndexeerd. Lees meer.

Indexatie- en kortingsverwachting voor de komende jaren

We kunnen uw pensioen per 1 januari 2021 niet mee laten stijgen met de prijzen/lonen. Bekijk deze deze video voor uitleg over de financiële positie van het fonds en de gevolgen voor uw pensioen per 1 januari 2021.

De kans dat we uw pensioen de komende vijf jaar (volledig) kunnen indexeren is klein. De kans op inhaalindexatie - het inhalen van gemiste indexatie uit het verleden - is nog kleiner. Voor de komende vijf jaar is de kans op korten van de opgebouwde aanspraken en de pensioenen aanwezig.

Veelgestelde vragen

 • Wij proberen uw pensioen in de basis- en in de netto aanvullende pensioenregeling elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de lonen bij KLM/KLC. Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor actieve deelnemers zo geïndexeerd: Hoe zeker is de NAP? Is indexeren en korten ook van toepassing?

  Uw NAP is net zoals pensioen in de basisregeling afhankelijk van de financiële positie van het pensioenfonds. Is de financiële positie goed genoeg? Dan wordt uw NAP op dezelfde manier geïndexeerd als uw basispensioen. Heeft het pensioenfonds een langdurig tekort? Dan verlagen wij in het uiterste geval uw pensioen en dus ook de NAP. De financiële positie en geldende marktrente kunnen van invloed zijn op de afkoopwaarde die het pensioenfonds kan uitkeren. Omdat we een tekort hebben, hebben we een herstelplan.

  We nemen – indien nodig – een of beide maatregelen:

  • Uw pensioen groeit niet of gedeeltelijk mee met de stijging van de prijzen.
  • Uw pensioen gaat omlaag.

  We doen dit alleen in het uiterste geval.

 • Het pensioenfonds en KLM zijn formeel van elkaar gescheiden. Als KLM onverhoopt ophoudt te bestaan, blijft uw opgebouwde basispensioen en NAP staan bij het pensioenfonds. Het wordt aan u uitgekeerd als u met pensioen gaat of eerder als u kiest voor afkoop. Bij een faillissement van KLM is er geen toekomstige pensioenopbouw meer. Ook de verdere opbouw van de NAP stopt dan. U betaalt dan ook geen premie meer.