Onze aanpak in verantwoord beleggen

Zo geven wij invulling aan verantwoord beleggen

Als pensioenfonds kun je op verschillende manieren invulling geven aan ESG. Het is een gebied dat zich snel ontwikkelt en het loopt uiteen van fatsoenlijk zakendoen tot een positieve impact willen maken op specifieke duurzaamheidsthema’s. Op een uitzondering na (de tabaksindustrie), is onze aanpak is er niet op gericht hele sectoren bij voorbaat uit te sluiten, maar ons te richten op de bedrijven die wel goed scoren op gebied van duurzaamheid. Op die manier werken we aan een degelijke verduurzaming van onze beleggingen en kunnen we een positieve impact maken. 

1. Wij sluiten al jaren de volgende beleggingen uit:

 • Ondernemingen die betrokken zijn bij de productie of distributie van controversiële wapens. Een uitzondering hierop zijn nucleaire wapens die geproduceerd worden in landen die het Non-proliferatieverdrag hebben getekend.
 • Ondernemingen die ernstig en stelselmatig de Global Compact richtlijnen schenden
 • Ondernemingen die werkzaam zijn in de tabaksindustrie
 • Staatsleningen van landen met een ernstig tekortschietende overheid volgens internationale standaarden

Klik hier voor onze complete uitsluitingenlijst. 

2. Wij hanteren internationaal gerespecteerde leidende principes en nemen deel aan samenwerkingsverbanden.

3. Wij maken gebruik van ons stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen.

4. Wij gaan de klimaatdoelen van het Parijsakkoord als ambitie voor de aandelenportefeuille hanteren. Wij sluiten daarbij bedrijven in vervuilende sectoren niet op voorhand uit, maar willen binnen deze sectoren vooral investeren in bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan de energietransitie en daarmee aan een leefbare samenleving.

Onze Groene reis naar meer duurzaamheid 

Inzicht krijgen in de stappen die we zetten voor meer duurzaamheid? Volg dan hier onze Groene reis! U vindt hier onze routekaart in deze reis en eens in het kwartaal delen we een vlog van een bestuurslid. Daarin geven we toelichting op waar we staan in onze reis naar meer duurzaamheid en welke uitdagingen of keuzes we op de route tegenkomen. 

Onze duurzaamheidsthema's

Deze duurzaamheidsthema's vinden we extra belangrijk:

 • Klimaat: betaalbare en duurzame energie 
 • Waardig werk en economische groei 
 • Verantwoorde consumptie en productie 

Waar we wel en waar we niet in beleggen

Bekijk hier onze investeringen- en uitsluitingenlijst. 

Onze primaire taak als pensioenfonds is om de pensioenen nu en in de toekomst uit te betalen. Wij integreren duurzaamheid in het beleggingsbeleid. Bij de selectie van beleggingen blijft voldoende rendement behalen om de pensioenen uit te kunnen betalen leidend. 

Veelgestelde vragen

 • Het pensioenfonds kiest in haar duurzaamheidsbeleid voor een rationele benadering: rendement is daarbij een hele belangrijke randvoorwaarde. Rendement uit maatschappelijk verwerpelijke beleggingen is niet acceptabel. Het pensioenfonds probeert dit te voorkomen door bij het kiezen van haar beleggingen ook rekening te houden met duurzaamheid. Hoe we daar precies invulling aan geven leest u terug in ons verantwoord beleggingsbeleid. 

 • Het pensioenfonds houdt bij het nemen van beleggingsbeslissingen op basis van haar ESG-beleid rekening met de ongunstige effecten op de leefbaarheid van onze planeet en samenleving. Bijvoorbeeld als het gaat om het effect op klimaatverandering, waardig werk en verantwoorde consumptie en productie.

  Het pensioenfonds heeft bijvoorbeeld besloten de aandelenportefeuille zodanig in te richten dat het rendement minder gevoelig is voor de gevolgen van klimaatverandering. Dit kan door minder geld te investeren in zwaar vervuilende bedrijven en meer in bedrijven die inzetten op schone energie. Op deze manier geeft het pensioenfonds concreet invulling aan de duurzaamheidthema’s klimaat en duurzame energie

  De ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren kunnen op dit moment helaas nog niet volledig cijfermatig worden onderbouwd. Dat komt omdat er, naar onze mening nu nog onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om de mogelijk ongunstige effecten goed te kunnen meten.

  We nemen ongunstige effecten alleen kwalitatief (dus niet cijfermatig) onderbouwd in aanmerking. Het fonds houdt ook geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. Zodra er zicht is op de beschikbaarheid van betrouwbare gegevens en onderzoeken, zal bekeken worden of de mogelijk negatieve effecten van beleggingen op duurzaamheidsfactoren, zoals klimaatverandering, waardig werk en verantwoorde consumptie en productie, beter berekend en vervolgens ook verder beperkt kunnen worden. 

 • Het pensioenfonds voert een beheerst beloningsbeleid dat voldoet aan de Code pensioenfondsen. Het beloningsbeleid van de bestuursleden bevat geen variabele component die gekoppeld is aan financiële prestaties. Het nemen van duurzaamheidsrisico’s wordt daardoor niet gestimuleerd. Het beloningsbeleid staat het meewegen van duurzaamheidsrisco’s bij het nemen van beleggingsbeslissingen niet in de weg. Het beloningsbeleid staat beschreven in het jaarverslag.