Pensioen 123 Laag 2

Premie (Middelloon)

U en uw werkgever betalen beiden voor uw pensioen

U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever doet dat ook. Bij ons pensioenfonds betalen u en uw werkgever samen de premie voor uw pensioen. De premie die u zelf betaalt, vindt u terug op uw loonstrook.

Hoeveel is de premie?

U en KLM betalen samen voor uw pensioen. In 2021 is de totale premie 36,3% van de premiegrondslag, dit is inclusief 1,2% deelnemersbijdrage en 17,5% deelnemersbijdragecompensatie. 

Uw werkgever betaalt elke maand de totale pensioenpremie aan het pensioenfonds. Uw deel van de pensioenpremie houdt uw werkgever maandelijks in op uw salaris. Het exacte bedrag staat op uw loonstrook. De premie die de werkgever betaalt, staat niet op uw loonstrook. 

Als u deelneemt aan het facultatief partnerpensioen betaalt u daarvoor 1,40% van de premiegrondslag (2021). De premie voor het Anw-hiaatpensioen bedraagt € 20,90 per maand in 2021.

Neemt u deel aan de Netto Aanvullende Pensioenregeling dan bepaalt u zelf de hoogte van uw maandelijkse inleg (minimaal 1%).

De premies beleggen we om uiteindelijk een pensioen uit te kunnen keren. Hier leest u hoe wij beleggen.

 

Premiepercentages staan op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

De premie is afhankelijk van uw salaris en uw deeltijdpercentage. Uw werkgever betaalt het totaal vermelde premiepercentage aan het pensioenfonds. Daarvan betaalt u het percentage dat op het UPO vermeld staat. Het verschil is voor rekening van de werkgever.

Wat krijg ik terug voor mijn premie?

U ontvangt vanaf uw pensioendatum een levenslang ouderdomspensioen. 

Bent u verzekerd voor het facultatief partnerpensioen en/of Anw-hiaatpensioen? Dan ontvangt uw partner partnerpensioen als u tjidens uw dienstverband bij KLM overlijdt. Bij uw overlijden komen uw kinderen onder voorwaarden voor een wezenpensioen in aanmerking.

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u een arbeidsongeschiktheidspensioen en zetten wij uw pensioenopbouw voort voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent. U hoeft daarover dan geen premie te betalen.

Veelgestelde vragen

  • Wij houden de premie in op uw bruto salaris. U betaalt er nu dus geen belasting over. U betaalt later wél belasting over de pensioenuitkering.

  • Dit leest u onder ''Welke kosten maken wij?'

  • Om later een goed pensioen te kunnen bieden is rendement nodig. Geld op een spaarrekening zetten levert namelijk te weinig op. Omdat het beleggen van geld risico’s oplevert, doen we er alles aan deze risico’s zoveel mogelijk te beheersen. Zo haalt het fonds gemiddeld een goed rendement tegen acceptabele risico’s. Lees meer hierover bij Beleggen voor uw pensioen.

  • De totale premie die u en KLM aan ons betalen wordt zo berekend dat er naar verwachting voldoende geld is voor de benodigde pensioenopbouw, inclusief de vereiste risicopremies voor overlijden en arbeidsongeschiktheid. Ook benutten we premie voor het op peil houden van ons vermogen en om de kosten te betalen.

  • Heeft het pensioenfonds een langdurig tekort of is de premie voor een bepaald jaar niet voldoende? Dan is dit voor risico van de deelnemers. In het uiterste geval verlagen wij het pensioen dat u al hebt opgebouwd of bij een onvoldoende premie uw toekomstige pensioenopbouw. Zie ook Pensioen 1-2-3 Hoe zeker is uw pensioen.