Pensioen 123 Laag 2

De hoogte van uw pensioen staat niet vast (Eindloon)

De hoogte van uw pensioen staat niet vast

De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. Vanaf de start van de opbouw tot de laatste pensioenbetaling kan wel eens tachtig jaar zitten. In zo’n periode verandert de wereld waardoor er risico’s kunnen ontstaan. Die risico's dekken we zoveel mogelijk af door buffers in te bouwen en voorzorgsmaatregelen te nemen.

Risico's waar het pensioenfonds mee te maken heeft

 • We leven langer met z’n allen: doordat we steeds ouder worden, hebben we meer geld nodig als pensioenfonds. Immers, we betalen het pensioen totdat iemand overlijdt. Als alle deelnemers van ons fonds iets ouder worden, moeten we meteen veel meer geld hebben. Natuurlijk proberen we ons hier goed op voor te bereiden, maar de levensverwachting is niet altijd goed in te schatten. Ook dat is te merken aan onze financiële positie.
 • Lage rente die pensioenen duurder maakt: we rekenen uit hoeveel geld nodig is om alle pensioenen te kunnen betalen. Zowel de pensioenen van nu maar ook pensioenen die pas over tientallen jaren ingaan. Hoe lager de rente is, hoe meer geld we moeten hebben om later alle pensioenen te kunnen betalen. Ook dat is te merken aan onze financiële positie.
 • Tegenvallende beleggingsresultaten: elke ingelegde euro moet voldoende aangroeien om in de toekomst de uitkeringen volledig te kunnen uitbetalen. Daarom beleggen we. Als het rendement op de beleggingen tegenvalt, zien we dat terug in de financiële positie van het fonds. Door de beleggingen te spreiden en bepaalde risico’s af te dekken, beperken we dit risico.
 • Het risico dat de prijzen stijgen, waardoor uw pensioen minder waard wordt. U kunt dan minder kopen met hetzelfde bedrag.
 • Het risico dat de premie onvoldoende is voor het vastgestelde opbouwpercentage. KLM betaalt een vaste premie per jaar. Als de totale premie in een jaar onvoldoende is, bouwt u op grond van een lager opbouwpercentage pensioen op. Door de hogere premie die KLM is gaan betalen bij de invoering van de CDC-regeling per 1 januari 2016, is de kans hierop niet toegenomen ten opzichte van de oude regeling.

Hoe beschermt het pensioenfonds zich tegen risico’s?

Ons bestuur houdt de risico’s continu in de gaten om te zien of maatregelen nodig zijn. En zo ja, welke maatregel het beste past. Hierover brengt het bestuur elk jaar verslag uit in het bestuursverslag. Er zijn verschillende controles om er zeker van te zijn dat het bestuur niets over het hoofd ziet. Zo let bijvoorbeeld het Verantwoordingsorgaan op de beslissingen van het bestuur. 

Wat merk ik zelf van de risico’s?

U merkt iets van de risico's wanneer:

 • Uw pensioen niet meegroeit met de stijging van de prijzen. Het verhogen van uw pensioen met de stijging van de prijzen noemen we indexatie.
 • U minder pensioen opbouwt omdat de premie onvoldoende is voor het vastgestelde opbouwpercentage.
 • Uw pensioen naar beneden moet worden bijgesteld. Dit noemen we korten en gebeurt alleen als de financiële positie (lange tijd) niet goed genoeg.

U deelt deze risico’s met alle andere deelnemers binnen ons pensioenfonds.

Wat als het mee- of tegenzit?

Op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u sinds 1 oktober 2019 onder 'Vooruitblik' een inschatting van uw pensioen als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn. U ziet een inschatting van uw totale pensioen, inclusief de AOW en verschillende scenariobedragen. Bij de veelgestelde vragen onderaan deze pagina vindt u meer uitleg over de scenariobedragen.

Doet u mee aan de Netto Aanvullende Pensioenregeling (NAP), dan ziet u deze regeling niet terug op MijnPensioenoverzicht.nl. Een inschatting van uw pensioen in deze regeling ziet u in Mijn Nap.

Bent u al met pensioen?

Dan ziet u op www.mijnpensioenoverzicht.nl een inschatting van uw pensioen als er de komende 10 jaar mee- of tegenvallers zijn. U ziet deze inschatting vanaf het moment dat u AOW ontvangt.

Klik hier voor een video van mijnpensioenoverzicht.nl over de scenario's.

Ook op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

Op het UPO 2020 ziet u bij Wat als het mee- of tegenzit een inschatting van uw pensioen bij het KLM-Cabinefonds als we te maken krijgen met flinke mee- of tegenvallers. Hierbij is ook rekening gehouden met een mogelijke stijging van de prijzen.

Persoonlijke risico's

Er zijn ook andere zaken die invloed hebben op uw pensioen in de basisregeling en de NAP. De pensioenwetgeving kan veranderen waardoor u meer of minder op gaat bouwen. Ook persoonlijke keuzes en gebeurtenissen hebben invloed op uw pensioen. Zo zorgt het besluit om minder te werken ervoor dat u ook meteen minder pensioen opbouwt.

Breng daarom regelmatig uw pensioen in kaart om te zien of u actie moet ondernemen.

Veelgestelde vragen

 • Dan blijft uw opgebouwde pensioen gewoon van u. Het pensioenfonds is een stichting die los staat van KLM. KLM kan op geen enkele manier geld krijgen uit het pensioenfonds.

 • Er zijn twee gevolgen:

  1. Voordat we mogen indexeren moet de beleidsdekkingsgraad een bepaald niveau hebben. Is de beleidsdekkingsgraad lager? Dan mogen we de pensioenen niet laten meestijgen met de lonen en/of de prijzen. Het risico is dat het pensioen minder waard wordt en er later misschien niet voldoende pensioen is opgebouwd.

  2. Als de beleidsdekkingsgraad te lang te laag is of de actuele dekkingsgraad ligt eind december onder onze  kritische dekkingsgraad van 90%, dan moeten we de pensioenen korten. Alle opgebouwde pensioenen en de pensioenuitkeringen worden dan met een percentage verlaagd. Dit geldt ook voor pensioenen en pensioenuitkeringen uit de NAP-regeling.

 • U kunt uw vraag aan het bestuur stellen via bestuur@klmcabinefonds.nl. Vragen over uw persoonlijke pensioen kunt u stellen via pensioenservice@klmcabinefonds.nl

 • Bij de drie mogelijke uitkomsten, houden we ook rekening met inflatie. Als er sprake is van inflatie stijgen de prijzen van producten en diensten. Nadat de prijzen zijn gestegen, kunt u met dezelfde hoeveelheid geld minder kopen. 

  Een voorbeeld: Stel dat u over 10 jaar 100 pensioen krijgt en de prijs van een brood stijgt naar 2 euro. Dan kunt u met deze 100 euro minder brood kopen dan nu, als een brood nu gemiddeld 1,50 kost. Over 10 jaar kunt u met 100 euro dan evenveel brood kopen als met 75 euro nu.

  Bij de berekening van de drie uitkomsten is rekening gehouden met de kans dat prijzen stijgen van allerlei producten en diensten en de kans dat uw pensioen verhoogd wordt. Als het tegenzit, stijgen de prijzen en wordt uw pensioen niet of weinig verhoogd. Als het meezit, kunnen de prijzen stijgen, maar wordt tegelijk uw pensioen verhoogd, zodat uw pensioen ‘waardevast’ is. 

 • Het verwachte eindresultaat

  De invloed van de prijzen op wat u later kunt kopen met uw pensioen hebben we verwerkt in de inschatting. U ziet dus niet het bedrag dat u straks naar verwachting ontvangt, maar een inschatting van wat ervan overblijft als de stijging van de prijzen tot aan uw pensioen is meegerekend. Als de verwachting is dat de prijzen gaan dalen, is het bedrag (iets) naar boven bijgesteld. Dit geldt voor alle drie de bedragen.

  Verder is rekening gehouden met de keuzes die u heeft gemaakt toen u uw pensioen liet ingaan.

  • Het verwachte pensioen is een inschatting van uw pensioen over 10 jaar. Er is op dit moment 50% kans dat uw pensioen lager uitvalt en 50% kans dat uw pensioen hoger uitvalt dan dit bedrag.
  • Bij de rechter pijl ziet u het bedrag waar u op uit lijkt te komen als het economisch erg meezit. De kans is op dit moment klein (5% van de ‘toekomstscenario’s) dat u uitkomt op een hoger bedrag dan het rechter bedrag.
  • Bij de linker pijl ziet u het bedrag waar u op uit lijkt te komen als het economisch gezien veel slechter gaat dan verwacht. De kans is op dit moment ook klein (5% van de ‘toekomstscenario’s’) dat u uitkomt op een lager bedrag dan het linker bedrag.
 • Het onderste bedrag

  Het onderste bedrag is geen inschatting. Dit is het pensioen dat u tot nu toe heeft opgebouwd. Als u nu zou stoppen met het opbouwen van pensioen, is dit het bedrag dat u straks bruto per jaar gaat ontvangen, zolang u leeft. Op mijnpensioenoverzicht is dit bedrag berekend alsof u uw pensioen tegelijk laat ingaan met uw AOW.

  Het verwachte eindresultaat

  Bovenaan ziet u drie bedragen. Deze bedragen zijn een inschatting van het pensioen waarop u lijkt te gaan uitkomen in verschillende situaties. Een belangrijke aanname voor alle drie de bedragen is dat u blijft werken tot uw standaard pensioenleeftijd en pensioen blijft opbouwen binnen uw huidige pensioenregeling. Als u eerder stopt met werken, zal uw pensioen lager zijn. 

  Er zijn heel veel verschillende ‘toekomsten’ (scenario’s) bedacht. In het ene toekomstscenario zit het mee wat betreft de rente, de beleggingen en de stijging van de prijzen. In een ander toekomstscenario zit het tegen. Alle pensioenfondsen en verzekeraars rekenen met dezelfde toekomstscenario’s. U ziet wat uw pensioen is in drie situaties.

  • Het verwachte eindresultaat ziet u in het midden bovenaan. Dit is het pensioen waar u op dit moment op uit lijkt te komen. Er is op dit moment 50% kans dat uw pensioen lager uitvalt en 50% kans dat uw pensioen hoger uitvalt dan dit bedrag.
  • Bij de rechter pijl ziet u het bedrag waar u op uit lijkt te komen als het economisch erg meezit. De kans is op dit moment klein (5% van de ‘toekomsten) dat u uitkomt op een hoger bedrag dan het rechter bedrag.
  • Bij de linker pijl ziet u het bedrag waar u op uit lijkt te komen als het economisch gezien veel slechter gaat dan verwacht. De kans is op dit moment ook klein (5% van de ‘toekomsten’) dat u uitkomt op een lager bedrag dan het linker bedrag.