Nieuws

Extra indexatie van de pensioenen in 2022: hoe zit dat bij ons?

28 juli 2022

Per 1 juli 2022 geeft de wet meer ruimte aan pensioenfondsen om pensioenen te kunnen indexeren. Dit betekent dat wij mogelijk een extra indexatie kunnen toekennen, bovenop de indexatie van begin 2022. Hiervoor gelden wel een aantal voorwaarden.

Wij kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt of de versoepelde indexatieregels leiden tot een extra indexatie van uw pensioen in 2022. In dit bericht vertellen wij u hier meer over.

Wat is indexatie?

Het pensioenfonds mag de pensioenen verhogen als de financiële positie daarvoor ruimte biedt. Het verhogen van de pensioenen noemen we ook wel indexatie. Dit gebeurt normaal gesproken één keer per jaar, per 1 januari.

Mogelijk extra indexatie in 2022

De pensioenwetgeving stelt grenzen aan de indexatie die een pensioenfonds maximaal mag toekennen. Begin 2022 hebben wij op basis van die regels de pensioenen geïndexeerd.

Vooruitlopend op het nieuwe pensioenstelsel zijn die grenzen per 1 juli 2022 verruimd. Om in 2022 nog gebruik te mogen maken van die verruiming gelden voorwaarden. Als daaraan wordt voldaan, dan mag het pensioenfonds in 2022 een extra indexatie toekennen, bovenop de indexatie van begin 2022.

 

In het najaar waarschijnlijk meer duidelijkheid

Om in 2022 extra indexatie te kunnen toekennen moet het pensioenfonds aan een aantal voorwaarden voldoen.

Een van de voorwaarden is dat het arbeidsvoorwaardelijk overleg in 2022 richting het pensioenfonds moet aangeven dat zij overwegen om de pensioenen die zijn opgebouwd in de huidige pensioenregeling straks mee te nemen naar de nieuwe pensioenregeling die gaat gelden onder het nieuwe pensioenstelsel. KLM, VNC en FNV Cabine bereiden dit zorgvuldig met elkaar voor. De verwachting is dat het pensioenfonds hierover in het najaar meer duidelijkheid krijgt.

Alleen gepensioneerden en gewezen deelnemers komen in aanmerking voor extra indexatie

Daarna moet het pensioenfondsbestuur besluiten of het toekennen van extra indexatie in 2022 evenwichtig is voor alle groepen (ex-)deelnemers. Hierbij dient het bestuur uit te gaan van de maximale indexatie die deelnemers op 1 januari 2022 op basis van de regels in het pensioenreglement konden krijgen.

Dat betekent dat bij ons fonds in 2022 alleen gepensioneerden en gewezen deelnemers (ex-deelnemers van het pensioenfonds) voor extra indexatie in aanmerking komen. Voor deelnemers die nog pensioen opbouwen, was de maximale indexatie op 1 januari 2022 namelijk 0%, omdat over 2021 binnen KLM geen algemene loonsverhoging is uitgekeerd. Zie voor meer informatie dit nieuwsbericht.

Een definitief besluit in het najaar

De komende maanden bespreken we de mogelijkheden bij ons fonds voor een eventuele extra indexatie in 2022. Het bestuur wil voldoende tijd inruimen om op basis van deze nieuwe regels tot een goed afgewogen besluit te komen over de toekenning van extra indexatie in 2022. Bij dat besluit zal ons verantwoordingsorgaan worden betrokken. Een definitief besluit zal dan ook pas in het najaar bekend zijn.

Reguliere indexatie per 1 januari 2023

De eventuele extra indexatie in 2022 staat los van de reguliere, jaarlijkse indexatieronde. Het bestuur bepaalt aan het eind van het jaar of we per 1 januari 2023 kunnen verhogen en zo ja, met hoeveel. Op deze pagina leest u meer over de reguliere indexatie.

We houden u op de hoogte

We houden u via onze website en onze digitale nieuwsbrief NWSflits op de hoogte van onze besluiten over de eventuele extra indexatie. Bent u nog geen abonnee van NWSflits, meld u dan aan via Mijn gegevens in MijnKLMPensioen.

Over de nieuwe pensioenregeling

De verruiming van de indexatieregels heeft te maken met de invoering van de nieuwe Pensioenwet. De nieuwe wet, met daarin de pensioenregels die in de toekomst gaan gelden, gaat naar verwachting in per 1 januari 2023. Naar aanleiding hiervan zijn sociale partners met elkaar in gesprek over een nieuwe pensioenregeling. Deze nieuwe pensioenregeling moet uiterlijk 1 januari 2027 ingevoerd zijn.