Verantwoord beleggen vinden wij belangrijk

We dragen graag bij aan een goede toekomst voor huidige en komende generaties, naast de financiële gezondheid van het fonds. Daarom letten we bij onze beleggingen ook steeds meer op arbeids- en mensenrechten, zorg voor het milieu en goed bestuur van bedrijven waar we in beleggen. Een goed rendement en duurzaamheid gaan uitstekend samen. Een bedrijf dat het beste voor heeft met de wereld presteert namelijk vaak beter. In 2020 hebben wij ons verantwoord beleggenbeleid geüpdatet. Deze vindt u onder onze fondsdocumenten.  

Ons verantwoord beleggenbeleid

Betrokken aandeelhouder

Wij stellen ons op als betrokken aandeelhouder door invloed uit te oefenen op de bedrijven waarin wij investeren. Dit doen wij om de belangen van het fonds te beschermen en om bij te dragen aan een betere toekomst voor huidige en komende generaties.

Waar we in beleggen 

Bij onze beleggingen letten we op mens, milieu, sociale verhoudingen en goed bestuur. Daarom beleggen we alleen in activiteiten die niet bij wet of door internationale verdragen zijn verboden.

We stellen ons actief op: op dit moment betekent dat, dat we aan vermogensbeheerders van beursgenoteerde beleggingen vragen dat ook zij de Principles of Responsible Investment (PRI) ondertekenen. We geven geen nieuwe opdrachten aan vermogensbeheerders van beursgenoteerde beleggingen die de PRI niet ondertekend hebben.

Onze investeringslijst 2020

Waar we niet in beleggen  

We beleggen niet in:

 • Ondernemingen die betrokken zijn bij de productie of distributie van controversiële wapens. Een uitzondering hierop zijn nucleaire wapens die geproduceerd worden in landen die het Non-proliferatieverdrag hebben getekend.
 • Ondernemingen die ernstig en stelselmatig de Global Compact schenden
 • De tabaksindustrie
 • Staatsleningen van landen met een ernstig tekortschietende overheid

 

Onze uitsluitingenlijst 2020

Veelgestelde vragen

 • We zien het verbeteren van de langere termijnrendement/risicoverhouding en de langetermijnwaardecreatie als belangrijkste doelen bij het nemen van beslissingen op het gebied van verantwoord beleggen. Voorwaarde hierbij is de bescherming van de reputatie van het pensioenfonds. 

  • UN Global Compact
  • Principles for Responsible Investment (PRI)
  • International Corporate Governance Network (ICGN) Global Stewardship principles
  • ICGN Global Governance Principles
  • UN Guiding Principles on Business and Human Rights
  • OESO-richtlijnen
  • Lokale best-practices richtlijnen en codes zoals de Nederlandse Stewardship Code
  • Impact op UN Sustainable Development Goals (SDG’s) wordt meegewogen waar mogelijk
 • Het pensioenfonds kiest in haar duurzaamheidsbeleid voor een rationele benadering: rendement is daarbij een hele belangrijke, maar geen absolute randvoorwaarde. Rendement uit maatschappelijk verwerpelijke beleggingen is niet acceptabel. Het pensioenfonds probeert dit te voorkomen door ook niet-financiële overwegingen expliciet mee te nemen in het beleggingsproces. Dit doet het fonds op basis van haar ESG-beleid. Daarmee komen de risico’s in beeld en kunnen we die ook beter vermijden. 

  Het pensioenfonds houdt bij het nemen van beleggingsbeslissingen op basis van haar ESG-beleid rekening met de ongunstige effecten op de leefbaarheid van onze planeet en samenleving. Bijvoorbeeld als het gaat om het effect op klimaatverandering, waardig werk en verantwoorde consumptie en productie.

  De ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren kunnen op dit moment helaas nog niet volledig cijfermatig worden onderbouwd. Dat komt omdat er, naar het oordeel van het pensioenfonds, nu nog onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om de mogelijk ongunstige effecten goed te kunnen meten. We nemen ongunstige effecten alleen kwalitatief (dus niet cijfermatige onderbouwd) in aanmerking. Zodra er zicht is op de beschikbaarheid van betrouwbare gegevens en onderzoeken zal bekeken worden of de mogelijk negatieve effecten van beleggingen op duurzaamheidsfactoren, zoals klimaatverandering, waardig werk en verantwoorde consumptie en productie, beter berekend en vervolgens ook verder beperkt kunnen worden. 

 • Het pensioenfonds voert een beheerst beloningsbeleid dat voldoet aan de code pensioenfondsen. Het beloningsbeleid van de bestuursleden bevat geen variabele component die gekoppeld is aan financiële prestaties. Het nemen van duurzaamheidsrisico’s wordt daardoor niet gestimuleerd. Het beloningsbeleid staat het meewegen van duurzaamheidsrisco’s bij het nemen van beleggingsbeslissingen niet in de weg. Het beloningsbeleid staat beschreven in het jaarverslag.

 • Wapens worden als controversieel gezien, als deze:

  • onevenredig veel leed en slachtoffers veroorzaken
  • geen onderscheid maken tussen burger- en militaire doelen
  • na afloop van een conflict slachtoffers kunnen veroorzaken

  De drie belangrijkste soorten controversiële wapens zijn nucleaire wapens, biologische en chemische wapens.

 • Er zijn meerdere belangrijke internationale verdragen tegen massavernietigingswapens zoals nucleaire wapens, biologische en chemische wapens.

  Het Non-proliferatieverdrag (NPV) is daar één van. Het NPV moet de verspreiding en het bezit van kernwapens beperken en is daarnaast gericht op ontwapening en het recht op vreedzaam gebruik van kernenergie. Het verdrag beperkt het bezit van kernwapens tot 5 landen: de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Rusland en China. 190 landen, waaronder Nederland, hebben het verdrag ondertekend.

   

 • Wij zijn tegen de productie of distributie van controversiële wapens en sluiten daarom ondernemingen uit die hierbij betrokken zijn. Tegelijkertijd achten we het risico van inzet van nucleaire wapens door de landen die het Non-proliferatieverdrag hebben getekend zo klein dat wij investeringen in bedrijven die in die landen gevestigd zijn acceptabel vinden. Daarom maken wij voor producenten van kernwapens die in Non-proliferatielanden gevestigd zijn een uitzondering.