Nieuws

Raad van Toezicht per 1 januari 2019

28 februari 2019

Het pensioenfonds heeft met ingang van dit jaar een Raad van Toezicht (RvT).  De Raad van Toezicht bestaat uit drie onafhankelijke personen, die geschikt zijn voor de uitoefening van het toezicht op pensioenfondsen. Per 1 januari 2019  hebben Carola Steenmeijer (voorzitter), Anneke van der Meer en Iwan van der Wijst zitting in dit intern toezichtorgaan. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds en is in elk geval belast met het toezien op een adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur.  

De Raad van Toezicht staat het bestuur gedurende het jaar met raad bij. De Raad van Toezicht volgt de visitatiecommissie van het fonds op, die met de visitatie over het jaar 2018 haar laatste visitatie uitvoert.