Individuele kandidaatstelling voor het bestuur vanuit de pensioengerechtigden

4 maart 2019

Achtergrond

Het bestuur van de Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel heeft op 7 december 2018 besloten het bestuursmodel per 1 juli 2019 te wijzigen van een paritair model naar een omgekeerd gemengd model. In een dergelijk model hebben externe deskundigen als uitvoerend bestuurders (UB-ers) en afgevaardigden van de geledingen als niet-uitvoerend bestuurders (NUB-ers) zitting in het Algemeen Bestuur.

Zetelverdeling

In het nieuwe bestuursmodel bestaat het Algemeen Bestuur van het fonds uit tien leden: een onafhankelijk voorzitter (tevens niet-uitvoerend bestuurslid), drie UB-ers en zes paritaire NUB-ers. Voor de zetelverdeling van de NUB-ers geldt dat er twee door de werkgever worden voorgedragen, drie door de werknemersorganisaties en één door en uit de pensioengerechtigden. Bestuurstermijnen lopen in principe voor een periode van vier jaar.

Zetel pensioengerechtigden

Kandidaatstelling voor de zetel van pensioengerechtigden kan geschieden door verenigingen van pensioengerechtigden en door individuele pensioengerechtigden. Als u zich individueel kandidaat stelt voor de functie van niet-uitvoerend bestuurder, dan dient uw voordracht gesteund te worden door 10% van de pensioengerechtigden van het fonds. De voordracht moet worden voorzien van een lijst met namen, polisnummers en handtekeningen van 150 pensioengerechtigden van het fonds*.

Waar u rekening mee moet houden als u zich kandidaat stelt

Binnen het Algemeen Bestuur worden drie expertisegebieden onderscheiden en per gebied wordt een cluster gevormd van 1 UB-er en 2 NUB-ers. De expertisegebieden zijn:

  1. Balans- en vermogensbeheer
  2. Riskmanagement
  3. Pensioenuitvoering/-juridisch en communicatie

Een NUB-er heeft behalve zijn primaire expertisegebied een secundair expertisegebied waarop hij plaatsvervanger is van zijn collega NUB-er. De combinaties zijn (primair/secundair expertisegebied): 1-3, 2-1 en 3-2. Dit betekent bijvoorbeeld dat aan het primaire expertisegebied ‘Balans- en vermogensbeheer’ het expertisegebied ‘Pensioenuitvoering/-juridisch en communicatie gekoppeld is.

Waar u rekening mee moet houden is dat een bestuurslid al bij aantreden moet voldoen aan wettelijke geschiktheidsvereisten. Dat houdt in dat een bestuurslid goede kennis moet hebben van het beheren van een pensioenfonds, het uitvoeren van pensioenregelingen, het beleggen van pensioengelden en communicatie met belanghebbenden. Daarnaast moet een bestuurslid over ervaring met het besturen van een organisatie beschikken en voldoende tijd beschikbaar hebben voor de functie. De vereisten voor de drie expertisegebieden zijn vastgelegd in functieprofielen. 

U kunt zich tot uiterlijk 29 maart 2019 kandidaatstellen als niet-uitvoerend bestuurslid.

Procedure en informatie

Het bestuur van het pensioenfonds voert met elke voorgedragen kandidaat een gesprek en toetst de voordracht aan het functieprofiel. Het bestuur beslist over plaatsing van een kandidaat op het stembiljet. Bij twee of meer kandidaten voor de bestuurszetel zullen er verkiezingen worden gehouden. Alle pensioengerechtigden ontvangen dan een stembiljet.

Voor nadere informatie over kandidaatstelling of de profielschets kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat van het pensioenfonds, via bestuur@klmcabinefonds.nl of via telefoonnummer 020 426 62 23. 

* Eind 2017 was er sprake van 1500 pensioengerechtigden bij het fonds.