Nieuws

Inzet van KLM in CAO-overleg

11 juli 2012

Op 25 juni heeft KLM het bestuur geïnformeerd over haar inzet in het CAO-overleg met de werknemersorganisaties over de pensioenregeling. KLM wil het basispremieniveau van 2011 als uitgangspunt nemen en stijging van de arbeidskosten, onder andere als gevolg van herstelpremie, vanaf 2013 voorkomen. KLM vindt herstel van de financiële positie door middel van extra premies niet meer vanzelfsprekend en is van mening dat ook andere maatregelen moeten worden in gezet, zoals aanpassing van de indexatie of opbouw. De andere KLM-pensioenfondsen hebben soortgelijke brieven ontvangen.

Het bestuur van het pensioenfonds heeft op dit moment kennis genomen van de informatie van KLM. Het pensioenfonds is uitvoerder van de afspraken die KLM en werknemersorganisaties maken en geen partij in de onderhandelingen. Deze afspraken zijn vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst tussen KLM en het pensioenfonds die geldt vanaf 2011. Het bestuur kan niet zelfstandig de pensioenregeling wijzigen. Het is dan ook aan KLM en de werknemersorganisaties om eventueel nieuwe afspraken te maken over inhoud van de pensioenregeling en de herstelbetaling. Totdat er nieuwe afspraken zijn, is de huidige uitvoeringsovereenkomst met KLM onverkort van kracht.

Het bestuur van het pensioenfonds doet alles wat noodzakelijk is om de belangen van de deelnemers en pensioengerechtigden zo goed mogelijk te behartigen. Wij houden u op de hoogte.