Nieuws

Indexatiebesluit 2017

21 december 2016

Op 8 december 2016 vond de besluitvorming over de indexatie van de pensioenen en pensioenaanspraken in 2017 plaats. Sinds 2015 zijn de regels voor indexatie strenger geworden. Volgens wettelijke regels moet het pensioenfonds toekomstbestendig indexeren (TBI). Zo mag je pas indexeren als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110% en er genoeg vermogen is om in de toekomst te kunnen indexeren. De beleidsdekkingsgraad eind november 2016 is 100,1%. Op basis van deze uitgangspunten is er geen ruimte voor indexatie in 2017. Volgens het pensioenreglement zijn de afspraken over indexatie als volgt:

  • De pensioenaanspraken van actieve deelnemers worden geïndexeerd met de loonronde bij KLM. De aanspraken van actieve deelnemers worden per 1 januari 2017 niet verhoogd, omdat er in de periode van 2 januari 2016 tot en met 1 januari 2017 geen algemene loonronde bij KLM is.
  • Voor gepensioneerden en gewezen deelnemers geldt dat de pensioenuitkeringen voorwaardelijk worden geïndexeerd met de afgeleide prijsindex. Voor 2017 zou dit 0,4% zijn. De financiële positie van het pensioenfonds per eind november 2016 biedt echter geen ruimte om de pensioenuitkeringen per 1 januari 2017 te verhogen. Ook de opgebouwde pensioenaanspraken van gewezen deelnemers worden niet geïndexeerd. Dit geldt ook voor de deelnemers met een WAO-hiaat uitkering. 
  • De pensioenuitkeringen van deelnemers uit reglement 1977 worden sinds 1 januari 2016 geïndexeerd met de algemene loonronde bij KLM. Deze pensioenuitkeringen worden per 1 januari 2017 niet verhoogd, omdat er in de periode van 2 januari 2016 tot en met 1 januari 2017 geen algemene loonronde bij KLM is.
  • De pensioenuitkeringen van deelnemers uit reglement 1998 worden sinds 1 januari 2016 ook geïndexeerd met maximaal de algemene loonronde bij KLM. Behalve als u 65 jaar of ouder bent, dan wordt uw pensioenuitkering geïndexeerd met de prijsindex, maar maximaal met de algemene loonronde van KLM. Deze pensioenuitkeringen worden per 1 januari 2017 niet verhoogd, omdat er in de periode van 2 januari 2016 tot en met 1 januari 2017 geen algemene loonronde bij KLM is.

Het bestuur beslist jaarlijks of de pensioenen worden geïndexeerd. De financiële situatie van het fonds is hierbij leidend. Gezien de strengere regels voor indexatie en de huidige marktontwikkeling is de kans op (inhaal)indexatie in de nabije toekomst gering. 

Toeslagreserve

Het pensioenfonds kent een Toeslagreserve. Dit is een potje van waaruit indexatieachterstand wordt gerepareerd als er in het verleden onvoldoende middelen waren om indexatie te verlenen. Dit heet inhaalindexatie. Het bestuur heeft besloten dat deze reserve niet zal worden aangewend voor het verlenen van inhaalindexatie totdat er duidelijkheid vanuit het arbeidsvoorwaardelijk overleg komt over hoe om te gaan met deze reserve.