Toezicht en controle op het pensioenfonds

Interne controle

Het bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan (VO) over het gevoerde beleid, de uitvoering daarvan en de voor de toekomst gemaakte beleidskeuzes. Het VO heeft het recht om advies uit te brengen over onder andere de klachtenregeling, het beloningsbeleid en het communicatiebeleid. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan leest u in het jaarverslag.

Leden van het verantwoordingsorgaan

Leden namens de werknemers

  • L. van der Eijk
  • J. Vis
  • A.M. Delnoij (voorzitter)

 

Leden namens KLM

  • D. Stäbler
  • I. Zikken

 

Leden namens de pensioengerechtigden

  • R.C. Koster

De niet-uitvoerende bestuursleden zijn belast met het intern toezicht op het bestuur en houden toezicht op de risicobeheersing en de evenwichtige belangenafweging. Over de uitoefening van dat toezicht leggen zij verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan.

Er zijn drie sleutelfuncties: de risicobeheerfunctie, de interne auditfunctie en de actuariële functie. De sleutelfuncties hebben binnen het pensioenfonds een controlerende taak op hun aandachtsgebied. De houders van de sleutelfuncties zijn eindverantwoordelijk voor de taken van hun sleutelfunctie. 

Onze sleutelfunctiehouders

De risicobeheerfunctie zorgt ervoor dat het bestuur een totaalbeeld heeft van de risico's waaraan het pensioenfonds wordt blootgesteld.  De sleutelfunctiehouder risicobeheer beoordeelt en bewaakt het risicobeheersysteem en adviseert het bestuur over de beheersing van de risico’s. De sleutelfunctiehouder risicobeheer is Bart Hulshof.

De actuariële sleutelfunctie beoordeelt en houdt toezicht op de juiste berekening van de (financiële) verplichtingen en voorzieningen van het pensioenfonds. Hamadi Zaghdoudi van Willis Towers Watson is de actuarieel sleutelfunctiehouder. Hij is tevens de certificerend actuaris van het pensioenfonds. 

De interne auditfunctie beoordeelt door middel van gerichte onderzoeken (audits) de werking van de interne beheersingsmaatregelen en -procedures van het pensioenfonds. De interne auditfunctie vormt daarmee  het sluitstuk van alle waarborgen van beheerste en integere bedrijfsvoering binnen het pensioenfonds. De sleutelfunctiehouder interne audit is Anne Laning.

De compliance officer toetst of de gedragscode van het pensioenfonds wordt nageleefd en of het bestuur de consequenties van (veranderende) wet- en regelgeving tijdig onderkent. Deze functie is uitbesteed aan Harmen Pullen van TriVu.

Externe controle

De Nederlandsche Bank (DNB) beoordeelt onder meer de financiële opzet van het pensioenfonds en de geschiktheid en integriteit van de bestuurders en de sleutelfuncties.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) let onder meer op de communicatie van het pensioenfonds met zijn deelnemers.

De externe controle wordt verzorgd door

  • KPMG Accountants N.V. als accountant van het pensioenfonds
  • Willis Towers Watson als certificerend actuaris van het pensioenfonds

 

De afdeling actuariaat van uitvoeringsorganisatie Blue Sky Group is de adviserend actuaris van het pensioenfonds.