Woordenlijst

Afkoopgrens

Het bedrag waaronder kleine pensioenen mogen worden afgekocht. Als uw totale opgebouwde KLM-pensioen onder deze grens valt op het moment dat u KLM verlaat, kan het in één keer worden afgekocht. U krijgt dan eenmalig een bedrag uitgekeerd.

Algemene loonronde

Het percentage van de algemene salarisverhoging(en) bij KLM op grond van de cao tussen 2 januari van het voorafgaande jaar tot en met 1 januari van het betreffende jaar.

Algemene nabestaandenwet (Anw)

Wanneer u overlijdt én uw partner is jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd, heeft hij of zij mogelijk recht op een uitkering van de overheid uit de Algemene nabestaandenwet (Anw). Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die deze uitkering verzorgt, voor meer informatie.

Anw-hiaatpensioen

Mogelijk ontvangt uw partner geen Anw-uitkering van de overheid. Dan ontstaat er een Anw-hiaat. Via uw pensioenfonds kunt u daarom een Anw-hiaatpensioen afsluiten.

AOW

Algemene Ouderdomswet. Kijk voor meer informatie over de AOW op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die de AOW-uitkering verzorgt.

AOW-leeftijd

De dag waarop u recht hebt op een AOW-uitkering.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Een uitkering die u van het pensioenfonds bij arbeidsongeschiktheid ontvangt en die uw uitkering van UWV op grond van de WIA (Werk Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) aanvult. Het arbeidsongeschiktheidspensioen gaat bij volledige, duurzame arbeidsongeschiktheid in na afloop van uw tweede ziektejaar. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid gaat deze uitkering in na afloop van de loongerelateerde uitkeringsperiode.

Bestuur

Het hoogste orgaan van uw pensioenfonds. In het bestuur zitten vertegenwoordigers van werkgever, werknemers en pensioengerechtigden. Lees meer over het bestuur.

Bijdragefranchise

Het bedrag waarover de deelnemer geen bijdrage voor de pensioenregeling hoeft te betalen. Dit bedrag wordt elk jaar per 1 januari vastgesteld. Het wordt afgeleid van het bedrag van het vorige jaar door dit aan te passen met de loonindex.

Bijdragegrondslag

Het bedrag waarover de premie voor de pensioenregeling wordt berekend. Dit bedrag is twaalf maal het vaste maandsalaris, vermeerderd met de vakantietoeslag twaalf maal de maandelijkse ploegendienstbetaling op 1 januari en de door KLM opgegeven toeslagen, minus de bijdragefranchise.

Bijzonder partnerpensioen

Het deel van het partnerpensioen dat na scheiding aan een ex-partner uitbetaald wordt na uw overlijden, op grond van de Pensioenwet.

Cao

De Collectieve Arbeidsovereenkomst voor KLM-Cabinepersoneel, dan wel de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor cabinepersoneel in algemene dienst bij KLM Cityhopper BV.

CDC-regeling

De pensioenreglementen zijn gebaseerd op het protocol pensioenregeling KLM-Cabinepersoneel dat op 9 januari 2017 is overeengekomen en op 10 januari 2017 is ondertekend.
Op grond daarvan is de pensioenregleing van het fonds (R2008 A/B) met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 gewijzigd in een “Collective Defined Contribution”-regeling (CDC-regeling), ook wel een ‘toegezegde bijdrageregeling’ genoemd.

In de CDC-regeling wordt pensioenopbouw nagestreefd met een vaste pensioenpremie voor de werkgever (de bestaande overschotten- en tekortenregeling is komen te vervallen). Wanneer de premie ontoereikend is in een bepaald jaar, wordt de opbouw aangepast zodat de premie weer toereikend is.

De werkgever is nooit gehouden tot betaling van meer dan de vaste pensioenpremie.
De werkgever is evenmin gehouden tot bijstorting wegens de financiële positie van het Fonds. Dit kan tot gevolg hebben dat het pensioenfonds in een uiterste situatie de opgebouwde pensioenaanspraken en de pensioenrechten moet korten.

Conversie

Het omzetten van een bijzonder ouderdomspensioen en een bijzonder partnerpensioen in een eigen recht op ouderdomspensioen voor de ex-partner.

Deelnemer

Een werknemer van KLM of KLM Cityhopper BV (KLC) die deelneemt aan de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel.

Deelnemersbijdrage

Uw bijdrage in de kosten van de pensioenregeling. De bijdrage wordt in twaalf maandelijkse termijnen door KLM op uw bruto salaris ingehouden.

Deelnemersbijdragecompensatie

De deelnemersbijdragecompensatie is vanaf 1 januari 2016 onderdeel van het pensioengevend loon van de individuele deelnemer. De deelnemersbijdragecompensatie bedraagt 16% van de pensioengrondslag exclusief de deelnemersbijdragecompensatie.

Deeltijdpensioendatum

De datum waarop het pensioen gedeeltelijk ingaat. Dit is altijd de eerste van de maand.

Deeltijdpensioenpercentage

Het percentage van het op de deeltijdpensioendatum opgebouwd pensioen, dat gedeeltelijk ingaat.

Deeltijdpercentage

Het percentage dat een deeltijdwerknemer productief is van de volle productie noemen we het deeltijdpercentage.

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft aan of het pensioenfonds voldoende vermogen heeft om de verplichtingen na te komen. Lees meer over de dekkingsgraden.

Eindloonregeling (Pensioenreglement 2008A)

Pensioenregeling waarbij uw pensioenopbouw wordt gebaseerd op uw laatstverdiende salaris en op het gemiddelde deeltijdpercentage over uw gehele KLM-loopbaan. In de eindloonregeling wordt uw opgebouwde pensioen aangepast aan individuele salarisstijgingen. Algemene loonronden leiden tot een verhoging van uw opgebouwde pensioen als uw pensioenfonds daarvoor voldoende financiële middelen heeft. Daarom is de eindloonregeling voorwaardelijk.

Facultatief Partnerpensioen (FPP)

Het FPP is een risicoverzekering die ervoor zorgt dat uw partner levenslang partnerpensioen ontvangt na uw overlijden tijdens uw dienstverband. Het voorziet in een aanvullende uitkering aan uw partner waarmee ook het partnerpensioen over de toekomstige diensttijd wordt afgedekt.

Fictieve loongerelateerde periode

De loongerelateerde WGA-uitkeringsperiode die een deelnemer die minder dan 35% arbeidsongeschikt is, zou hebben gehad als de arbeidsongeschiktheid 35%-80% zou hebben bedragen. Deze periode wordt door KLM vastgesteld en bedraagt minimaal drie en maximaal 38 maanden.

Franchise

Iedereen in Nederland bouwt jaarlijks AOW op. Deze voorziet in een basispensioen. Het ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De franchise is dat deel van het salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd, omdat de AOW daarin voorziet.

Gewezen deelnemer

Voormalige deelnemer van het pensioenfonds, die een opgebouwd en premievrij pensioen bij het pensioenfonds heeft.

IVA

Inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschiktheid (onderdeel van de WIA). Lees hier meer over het pensioen als u een IVA-uitkering ontvangt. Op de website van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) vindt u informatie over de IVA zelf.

Loongerelateerde uitkeringsperiode

Periode waarin u van het UWV een WGA-uitkering ontvangt. Deze periode is gerelateerd aan het loon dat u hebt verdiend. Lees hier meer over het pensioen als u een WGA-uitkering ontvangt.

Loonindex

Het percentage waarmee de lonen bij KLM respectievelijk KLC stijgen, op grond van de cao tussen 2 januari van het voorafgaande jaar tot en met 1 januari van het betreffende jaar.

Middelloonregeling (Pensioenreglement 2008B)

Pensioenregeling waarbij uw pensioenopbouw ieder jaar wordt berekend aan de hand van uw salaris op 1 januari in dat jaar en het gemiddelde deeltijdpercentage van dat jaar. Het totale pensioen is een optelsom van alle pensioenbedragen die u jaarlijks hebt opgebouwd.

Nabestaanden

Uw (door KLM erkende) partner en/of uw eventuele kinderen.

Netto Aanvullende Pensioenregeling (NAP)

Vrijwillige regeling op grond waarvan u een Netto Aanvullend Pensioen (NAP) opbouwt. Dit is een aanvulling op het pensioen dat u opbouwt op grond van de basispensioenregeling. Meer inhoudelijke informatie over NAP en de pensioenreglementen vindt u hier.

Ouderdomspensioen

De uitkering die u ontvangt vanaf de pensioeningangsdatum tot het moment dat u overlijdt. Kortweg pensioen.

Partner

Degene met wie u getrouwd bent, bij de burgerlijke stand een geregistreerd partnerschap bent aangegaan of degene met wie u een door KLM erkend samenlevingsverband bent aangegaan.

Partnerpensioen

De uitkering die uw partner levenslang ontvangt na uw overlijden.

Pensioengevend loon

Het pensioengevend loon is het loon waarover de deelnemer pensioen opbouwt.
Het pensioengevend loon bedraagt twaalf maal het maandsalaris van de deelnemer inclusief de eventuele leeftijdstoeslag, zoals vastgesteld per 1 januari van het betreffende jaar, uitgaande van een volle productie, verhoogd met 16,33% in verband met de eindejaarsuitkering en de vakantietoeslag.

Vanaf 1 januari 2016 omvat het pensioengevend loon tevens de voor de deelnemer in enig jaar van toepassing zijnde deelnemersbijdragecompensatie.

Het loon waarover pensioen kan worden opgebouwd (pensioengevend loon) wordt vanaf 1 januari 2015 gemaximeerd op € 100.000,-. Dit bedrag wordt met ingang van
1 januari 2016 jaarlijks per 1 januari bij ministeriële regeling vervangen door een ander bedrag. 

Pensioengrondslag (bruto, eindloonregeling)

De pensioengrondslag is gelijk aan het pensioengevend loon verminderd met de franchise.

Premievrije aanspraken

Pensioenaanspraken die bij het pensioenfonds van uw oude werkgever achterblijven, nadat u uit dienst getreden bent. U bent geen deelnemer meer en bouwt ook geen pensioen meer op. Dit betekent dat u ook geen premie meer hoeft te betalen.

Prijsindex

Het percentage waarmee het consumenten prijsindexcijfer (alle huishoudens, afgeleid) over de maand oktober van het voorafgaande kalenderjaar is gestegen ten opzichte van het consumentenprijsindexcijfer (alle huishoudens) over de maand oktober van het daaraan voorafgaande kalenderjaar. De prijsindex wordt jaarlijks vastgesteld door het CBS.

Tot en met 1 januari 2016 gold als cijfer voor de van toepassing zijnde prijsindex de procentuele ontwikkeling van de door het CBS vastgestelde afgeleide Consumenten Prijsindex over een periode van 12 maanden eindigend op 31 oktober van het voorafgaande boekjaar. Vanaf 2 januari 2016 geldt niet-afgeleide Consumenten Prijsindex voor alle huishoudens.
Als dit prijsindexcijfer op enig moment niet meer wordt gehanteerd door het CBS, treedt hiervoor in de plaats een naar het oordeel van het Bestuur van het Fonds vergelijkbaar door het CBS te publiceren prijsindexcijfer.
 

De niet-afgeleide Consumenten Prijsindex voor alle huishoudens

De door het CBS gepubliceerde prijsindex inclusief het effect van veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld BTW en accijns op alcohol en tabak) en subsidies en van consumptiegebonden belastingen.

Uitvoeringsovereenkomst

overeenkomst gesloten tussen KLM en het Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel in verband met het in uitvoering nemen van de pensioenregeling van KLM.

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, onder andere belast met de uitvoering van de WIA.

Verevend ouderdomspensioen

Verevend ouderdomspensioen is het recht op uitbetaling van een deel van het ouderdomspensioen dat op grond van de Wet Verevening Pensioenaanspraken bij scheiding ontstaat voor de ex-partner. Het verevend ouderdomspensioen wordt afgesplitst van het door de deelnemer tot het moment van scheiden opgebouwde ouderdomspensioen (pensioenverevening genoemd).
Dit is het ouderdomspensioen dat resteert na de omzetting van opgebouwde ouderdomspensioen in ouderdomspensioen en partnerpensioen. Onder scheiding wordt hier verstaan: echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Verevening

De wettelijke term voor het toekennen van een deel van uw ouderdomspensioen aan uw ex-partner na scheiding.

Verzekering op risicobasis

Als iets op risicobasis verzekerd is, wil dit zeggen dat er geen opbouw plaatsvindt. Het risico is slechts verzekerd (min of meer vergelijkbaar met een reisverzekering: zolang er geen schade is wordt er ook niets uitgekeerd). Bij beëindiging van deelname of het betalen van de premie, stopt ook de verzekering.

WAO

Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering, de voorloper van de WIA. Lees meer over de WAO op de website van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Wezenpensioen

Het pensioen dat uw kind(eren) ontvang(t)(en) na uw overlijden.

WGA

Regeling werkhervatting voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten (onderdeel van de WIA). Lees hier meer over het pensioen als u een WGA-uitkering ontvangt, of kijk op de website van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) voor meer informatie over de WGA.

WIA

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Lees meer over pensioen en arbeidsongeschiktheid, of kijk voor meer info over de WIA op de website van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).