Voor onze dienstverlening kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast maken wij gebruik van cookies op onze website. Raadpleeg voor meer informatie ons privacystatement en cookiestatement.

Sluiten
Print deze pagina

Netto Aanvullende Pensioenregeling (NAP).pdf

Download hier de Netto Aanvullende Pensioenregeling

Download

Veelgestelde vragen over de NAP

De NAP is in de basis een pensioenproduct en geen spaar- of beleggingsrekening. Met de premie kopen we na aftrek van administratie- en toekomstige uitvoeringskosten direct een levenslang NAP-pensioen vanaf 60 jaar in. Het pensioenfonds gaat bij de inkoop van uw NAP uit van een rendement van 3,2% per jaar (tot 1 januari 2021) op uw ingelegde premie. De 3,2% is een vaste rekenrente. Mochten marktomstandigheden of wet- en regelgeving aanleiding geven om dit te wijzigen, dan wordt dit na raadpleging van het arbeidsvoorwaardelijk overleg gedaan. Na ongeveer anderhalf jaar hebt u met het vaste rendement van 3,2% de kosten terugverdiend.

Omdat de NAP een netto pensioen is, hoeft u er op het moment van uitkeren geen loonbelasting over te betalen. Wel moet u de waarde van uw NAP bij uw belastingaangifte opgeven bij box 3 (inkomen uit sparen en beleggen). De fiscale waarde van uw NAP-aanspraken vindt u op de opgave die u jaarlijks in februari ontvangt. De fiscale waarde van de NAP wordt op een andere manier berekend dan de afkoopwaarde en is bedoeld voor de belastingaangifte. De opgave met de fiscale waarde is dus niet geschikt als indicatie voor de afkoopwaarde van uw NAP.

Op de afkoopwaarde van uw NAP wordt geen loonbelasting meer ingehouden (het bedrag wordt netto uitgekeerd). De afkoopwaarde is na de afkoop ‘gewoon’ vermogen en dat moet u opgeven bij uw bezittingen bij de belastingaangifte. Als u boven de vermogensvrijstelling uitkomt, bent u over het meerdere vermogensrendementsheffing verschuldigd.

Ook als u uw NAP niet afkoopt, moet u de waarde van de NAP opgeven bij de belastingaangifte. Daarom ontvangt u jaarlijks in februari een opgave van de fiscale waarde van de NAP. Deze wordt anders berekend dan de afkoopwaarde van de NAP.

De NAP is in 2006, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2004, geïntroduceerd toen de pensioenleeftijd werd verhoogd van 56 naar 60 jaar. De NAP is bedoeld om extra pensioen op te bouwen om vóór de normpensioenleeftijd van 60 jaar met pensioen te kunnen gaan. Tot 2015 was er sprake van een verplichte deelname aan de NAP-regeling. Vanaf 2015 is deelname vrijwillig. U bepaalt zelf of u extra pensioen wilt opbouwen.

De aard van de NAP of een spaar- of beleggingsrekening verschilt. Met sparen of beleggen hebt u een eigen kapitaal. Bij de NAP wordt een levenslang pensioen voor u gekocht en de hoogte van dit pensioen hangt af onder af van de financiële situatie van het fonds. De NAP kunt u volgens de huidige wetgeving wel tussentijds afkopen, maar het product is bedoeld om extra pensioen op te bouwen. Of u extra pensioen wilt opbouwen en hoeveel, is een persoonlijke keuze. Vragen die hierbij kunnen helpen zijn:

  • Hoe ziet mijn inkomen eruit als ik met pensioen ga?
  • Wat denk ik later aan inkomen nodig te hebben?
  • Is mijn pensioenopbouw in de basispensioenregeling voldoende?

Voor uw persoonlijke pensioensituatie kunt u kijken op Mijn planner in MijnKLMPensioen. Daar vindt u ook uw opgebouwde NAP.

De afkoopwaarde van uw NAP vindt u in MijnKLMPensioen: op het eerstvolgende afkoopmoment en op uw pensioendatum. Wij berekenen de afkoop aan de hand van uw opgebouwde NAP en uw leeftijd op de afkoopdatum. Hoe hoger uw opgebouwde NAP, hoe hoger de afkoopwaarde. Uw opgebouwde NAP wordt vermenigvuldigd met een afkoopfactor. Deze factoren worden regelmatig aangepast. Iemand van rond de dertig jaar heeft een afkoopfactor van ongeveer 7, iemand van zestig jaar heeft een afkoopfactor van ongeveer 18. Dit zijn factoren die horen bij een pensioen dat ingaat op 60 jaar (zoals de NAP). Zie voor informatie de bijlage van het NAP-reglement.

U kunt uw NAP per 1 januari of 1 juli afkopen.

Stap 1 - U geeft uw keuze voor beëindiging van uw deelname aan de NAP door via Mijn NAP in MijnKLMPensioen. Doe dit dit jaar uiterlijk 30 november.

Stap 2 - U ontvangt een schriftelijke offerte met betaalformulier. Als u kiest voor afkoop, moet het originele, volledig ingevulde en ondertekende betaalformulier voor 1 januari of 1 juli door het fonds zijn ontvangen. U ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging.

Stap 3 - Aan het einde van januari of juli ontvangt u de afkoopwaarde rechtstreeks van het fonds. Deze betaling loopt niet via KLM of uw KLM-salaris. KLM houdt per januari of juli geen NAP-premie meer in op uw netto salaris.

Het standaard inlegpercentage is 2% van de NAP-grondslag. U kunt via Mijn NAP ook uw andere NAP-keuzes doorgeven. Zoals het eenmalig opnieuw deelnemen aan de NAP als u niet meer deelneemt. Ook de NAP-overlijdensdekking regelt u via Mijn NAP.

Nee, dat is niet nodig. Wilt u uw gekozen premie-inleg het daarop volgende jaar behouden? Dan hoeft u dat niet opnieuw aan ons te bevestigen. In MijnKLMPensioen kunt u op de pagina’s 'Mijn planner’ en ‘Mijn NAP’ zien welke keuze u hebt gemaakt.

Uw premie-inleg is minimaal 1% van de NAP-grondslag en maximaal uw netto salaris. Het bestuur kan aan de hoogte van de individuele premie-inleg, op grond van een toets voorafgaand aan het kalenderjaar, beperkingen stellen indien het collectieve premievolume (de totale premie-inleg van alle deelnemers tezamen in enig jaar) in dat jaar zal uitstijgen boven 4% van de som van de NAP-grondslagen.

De NAP-grondslag is twaalf maal uw maandsalaris, plus eventuele leeftijdstoeslag, verhoogd met eindejaarsuitkering en vakantietoeslag.

Het pensioenfonds en KLM zijn formeel van elkaar gescheiden. Als KLM onverhoopt ophoudt te bestaan, blijft uw opgebouwde basispensioen en NAP staan bij het pensioenfonds. Het wordt aan u uitgekeerd als u met pensioen gaat of eerder als u kiest voor afkoop. Bij een faillissement van KLM is er geen toekomstige pensioenopbouw meer. Ook de verdere opbouw van de NAP stopt dan. U betaalt dan ook geen premie meer.

Wij proberen uw pensioen in de basis- en in de netto aanvullende pensioenregeling elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de lonen bij KLM/KLC. Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor actieve deelnemers zo geïndexeerd: Hoe zeker is de NAP? Is indexeren en korten ook van toepassing?

Uw NAP is net zoals pensioen in de basisregeling afhankelijk van de financiële positie van het pensioenfonds. Is de financiële positie goed genoeg? Dan wordt uw NAP op dezelfde manier geïndexeerd als uw basispensioen. Heeft het pensioenfonds een langdurig tekort? Dan verlagen wij in het uiterste geval uw pensioen en dus ook de NAP. De financiële positie en geldende marktrente kunnen van invloed zijn op de afkoopwaarde die het pensioenfonds kan uitkeren. Omdat we een tekort hebben, hebben we een herstelplan.

We nemen – indien nodig – een of beide maatregelen:

  • Uw pensioen groeit niet of gedeeltelijk mee met de stijging van de prijzen.
  • Uw pensioen gaat omlaag.

We doen dit alleen in het uiterste geval.

Om meer inzicht te geven in de kosten, geven we twee voorbeeldberekeningen:

                                                                      Rekenvoorbeeld 1                 Rekenvoorbeeld 2

Premie per maand                                         € 30,00                                    € 75,00

Administratiekosten                                       € 1,50                                      € 1,50

1,9% voor toekomstige  kosten*                    € 0,53                                      € 1,37

 

Totale kosten                                               € 2,03                                      € 2,87

Netto NAP-inleg per maand                        € 27,97                                   € 72,13

 

Over dit bedrag betaalt u verder geen kosten meer.

*1,9% van de netto NAP-inleg per maand

U kunt uw NAP bij uw overlijden vóór uw pensioendatum nalaten aan uw erfgenamen. Daar hebben wij uw toestemming voor nodig. Geeft u geen toestemming? Dan vervalt uw opgebouwde NAP bij uw overlijden vóór uw pensioendatum aan het pensioenfonds.

Hebt u toestemming gegeven? Dan blijft deze toestemming staan als u uit dienst gaat en gaat uw NAP naar uw erfgenamen als u overlijdt vóór uw pensioendatum.

Welkom op MijnKLMPensioen

Op het gebruik van MijnKLMPensioen is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage