Organisatie

Het bestuur

Het pensioenfonds heeft een juridische vorm van een stichting en wordt bestuurd door een bestuur. Binnen het fonds bepaalt het bestuur als hoogste orgaan het beleid. Het bestuur is bevoegd tot het nemen van besluiten die betrekking hebben op het fonds en de daarmee verbonden (uitvoerings)handelingen.

Verantwoordingsorgaan

Het fonds heeft een verantwoordingsorgaan, waaraan het bestuur verantwoording aflegt. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vertegenwoordigers van de werknemers, de pensioengerechtigden en KLM. Het verantwoordingsorgaan geeft jaarlijks een oordeel over het in het voorgaande jaar door het bestuur gevoerde beleid en de uitvoering daarvan. Dit oordeel wordt opgenomen in het jaarverslag. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur verder over onder andere de inrichting van het interne toezicht, het communicatiebeleid en eventuele beloningsregelingen van het bestuur.

Intern toezicht

Het intern toezicht bij het fonds wordt uitgevoerd door de niet-uitvoerende bestuursleden (NUB-er). De NUB-ers worden in het toezicht houden bijgestaan door een Auditcommissie, die uit drie externe, onafhankelijke deskundigen bestaat. De Auditcommissie is het adviesorgaan van de NUB-ers.

Deelnemersevenement

Het pensioenfonds kent een jaarlijks evenement van het bestuur met de deelnemers: Cabine Pensioenplein. Tijdens dit deelnemersevenement komen de financiële positie van het pensioenfonds, het jaarverslag en eventuele actuele onderwerpen aan de orde. Klik hier voor meer informatie  over Cabine Pensioenplein 2019.

Uitvoeringsorganisatie

De uitvoering van de taken van het Pensioenfonds is uitbesteed aan Blue Sky Group. Deze uitvoeringsorganisatie handelt op basis van duidelijke mandaten en een marktconform service level agreement. Het pensioenfonds is mede-aandeelhouder van de uitvoeringsorganisatie.